Skip to main content
Suche schließen

REGULAMIN KONKURSU

“Znajdź rower STABILO ”

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są w niniejszym Regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem”.

1.2. Organizatorem Konkursu „Znajdź rower STABILO” jest STABILO International GmbH Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej 59 lok. 5.1, 00-848, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000794569.

1.3. Organizator jest odpowiedzialny za Konkurs, jego przebieg oraz do niego należy kierować ewentualne zażalenia poprzez wysłanie wiadomości na adres info.pl@stabilo.com

1.4. Konkurs przeznaczony jest dla osób zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1.5. Czas przyjmowania zgłoszeń do Konkursu obejmuje okres od dnia 01.09.2021 r. do dnia 15.09.2021 r.

1.6. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku ani żadną inną przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540, ze zm.).

1.7. Każdy uczestnik biorąc udział w Konkursie akceptuje tym samym Regulamin Konkursu.

1.8. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

 

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

2.1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która w dniu rozpoczęcia Konkursu spełnia łącznie następujące warunki:

a.  Posiada miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b.  Zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia,

c.  W dniu zgłoszenia do Konkursu jest pełnoletna,

d.  Posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

e.  Posiada własne konto na platformie Instagram, które nie jest kontem prywatnym (ukrytym).

2.2. Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie.

2.3. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału lub zgłoszenie po terminie spowoduje nieważność zgłoszenia.

2.4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie najbliższych rodzin wymienionych wcześniej osób.

2.5. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, rodzeństwo, małżonków, opiekunów prawnych, dzieci przysposobione oraz dzieci.

2.6. Powzięcie przez Organizatora wiedzy o udziale osób wykluczonych z udziału w Konkursie na podstawie niniejszego punktu powoduje bezwzględną utratę prawa do nagród w Konkursie.

2.7. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją warunków Regulaminu Konkursu.

 

           § 3. ZASADY KONKURSU

         

3.1. Konkurs trwa od 01.09.2021 r. do dnia 15.09.2021 r.

3.2. Organizatora na koniec konkursu przyznaje nagrody zgodne z zasadami określonymi w regulaminie.

3.3. Aby wziąć udział w Konkursie, należy łącznie:

- na swoim profilu na Instagramie zamieścić zdjęcie z rowerem publicznego operatora rowerów miejskich sieci Veturilo z Warszawy oznakowanym reklamą STABILO;

- opisując post, należy łącznie dodać wszystkie hasztagi: #STABILO #STABILOpl #rowerSTABILO #point88

3.4. Każdy Uczestnik w ciągu trwania konkursu może dodać jedno zgłoszenie.

3.5. Uczestnik Konkursu może wygrać poszczególne nagrody tylko raz przez cały okres trwania Konkursu.

3.6. Nagrody wymienione w §4 zostaną przyznane osobom, które jako pierwsze udzielą odpowiedzi na post konkursowy, aż do wyczerpania puli nagród.

3.7. Organizator zabrania umieszczania na Stronie konkursowej treści naruszających dobre obyczaje, prawa osób trzecich, niezgodnych z obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa oraz informuje, iż takie treści nie będą brały udziału w Konkursie, jak również zostaną niezwłocznie usunięte wraz z ewentualnym powiadomieniem odpowiednich organów o możliwości popełnienia przestępstwa, w razie takiego podejrzenia.

3.8. Prace niespełniające wymagań, bądź łamiące postanowienia niniejszego Regulaminu, bądź zawierające treści ogólnie przyjęte jako obraźliwe lub o charakterze pornograficznym, lub w przypadku co do których istnieje podejrzenie, że narusza prawa osób trzecich lub łamiące ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych, nie będą publikowane i tym samym nie będą brały udziału w Konkursie.

 

§ 4. NAGRODY

 

4.1. Nagrodami w Konkursie jest łącznie: 30 zestawów produktów point 88 Zebrui 15+5 neon (wartość nagrody 55 zł brutto każda).

4.2. Dla pierwszych 30 osób, które prawidłowo wykonają zadanie konkursowe, przyznana zostanie jedna nagroda, o której mowa w § 4, punkt 4.1.

4.3. Nagrodzonym w Konkursie nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego w zamian za nagrody określone w Regulaminie.

4.4. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

4.5. Organizator rozliczy zryczałtowany podatek dochodowy od wygranej.

 

§ 5. NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ PRZEPROWADZENIA KONKURSU

     

5.1. Organem decydującym o przyznaniu nagród, o których mowa w § 4, będzie komisja powołana przez Organizatora.

5.2. Komisja składa się z 3 (trzech) członków. W skład Komisji  wchodzą trzej przedstawiciele Organizatora.

5.3. Komisja zastrzega sobie prawo dyskwalifikacji odpowiedzi  nierealizujących założonego tematu Konkursu, niespełniających zasad Konkursu lub łamiących Regulamin.

 

§ 6. SPOSÓB OGŁASZANIA WYNIKÓW

       

6.1.Ogłoszenie wyników z Konkursu nastąpi w ciągu 10 dni roboczych od zakończenia Konkursu. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej poprzez wiadomość prywatną w serwisie Instagram.

6.2. Nagrody należy odebrać osobiście, w terminie do 30 października 2021 r., pod adresem, który zostanie przekazany w wiadomości prywatnej informującej o wygranej.

6.3. Nieodebranie nagrody w terminie do 30 października 2021 r. traktowane jest jako zrezygnowanie z udziału w konkursie.

 

§ 7. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 

7.1.        Każda reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, numer telefonu oraz nazwę profilu w serwisie Instagram, z którego dokonano zgłoszenia, jak również powód reklamacji.

7.2.        Reklamacje powinny być zgłaszane na adres: STABILO International GmbH Sp. z o.o., ul. Żelaznej 59 lok. 5.1, 00-848 Warszawa

7.3.        Reklamacje zostaną rozpatrzone do dnia 31.10.2021 r., włączając w to wysłanie zawiadomienia do Uczestnika o wyniku reklamacji.

7.4.        Reklamacje rozpatruje Organizator Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

7.5.        Uczestnik zostanie o decyzji Organizatora powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji.

7.6.        W przypadku uwzględnienia reklamacji terminy wymienione wcześniej w regulaminie będą ustalane indywidualnie z Laureatem wyłonionym w toku postępowania reklamacyjnego.

 

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

8.1.        Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest Organizator.

8.2.        Organizator oświadcza, że przetwarza dane osobowe Uczestników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych (tj. Dz. U z 1997 nr 133 poz. 883).

8.3.        Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Konkursu.

8.4.        Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie, przyznania i odbioru Nagród. Uczestnik ma prawo do dostępu i sprostowania jego danych osobowych przechowywanych w siedzibie Organizatora. Uczestnik wszelkie oświadczenia woli dotyczące jego danych osobowych powinien składać na adres Organizatora.

8.5.        Administrator Danych Osobowych będzie przetwarzał Dane Osobowe Uczestników Konkursu w zakresie Imię i Nazwisko, Adres poczty elektronicznej, oraz dodatkowo Numer telefonu.

8.6.        Organizator nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności leżące po stronie Uczestnika Konkursu, które uniemożliwiają odebranie nagrody,  to jest odmowę odbioru nagrody.

8.7.        Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie (np. przedłużenia czasu trwania Konkursu, zwiększenia puli nagród, zmianę daty trwania konkursu). 

8.8.      Zasady przeprowadzenia Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter jedynie informacyjny.

Sorry, but your browser is really old.

Try to update it or use a different one. Thanks!