Skip to main content
Suche schließen

Soutěž na Instagramu STABILO

Instagram STABILO CZSK

Účelem těchto pravidel je úplná úprava pravidel STABILO soutěže  (dále jen „soutěž“) o balíčky STABILO, probíhající na instagramovém profilu STABILO CZSK.

Pořadatel soutěže
Pořadatelem soutěže je společnost STABILO International GmbH podnikající v České republice prostřednictvím odštěpného závodu STABILO International GmbH, organizační složka, se sídlem Bucharova 1314/8, 158 00 Praha 5, Česká republika, IČO: 27208273, DIČ: CZ03440478, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle A, vložka 50847, a podnikající ve Slovenské republice prostřednictvím organizační složky STABILO International GmbH, organizačná zložka, se sídlem Kupeckého 8, Bratislava - Ružinov, 821 08, Slovensko, IČO: 35 979 887, DIČ: SK2022143365, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I v oddíle Po, vložka 1346/B (dále jen „pořadatel“).

Pořadatel je provozovatelem instagramového profilu STABILO CZSK (dále jen „instagramový profil“). Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována, vyhodnocována ani spravována provozovatelem sociální sítě Instagram (dále jen „Instagram“) a nijak s ní nesouvisí. Provozovateli Instagramu nevznikají ve spojení s touto soutěží žádné závazky ani povinnosti vůči účastníkům soutěže; společnost Instagram je tak zcela osvobozena od jakýchkoliv závazků vůči účastníkům soutěže. Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje své informace pořadateli soutěže a nikoliv Instagramu. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěže musí být adresovány pořadateli, nikoliv Instagramu.

Místo a doba konání soutěže
Soutěž probíhá v České republice a Slovenské republice v době ode dne 6.2.2024 do dne 14.2.2024 (včetně).

Podmínky účasti v soutěži
Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba starší 15 let, s bydlištěm a adresou pro doručování na území České republiky nebo Slovenské republiky, anebo fyzická osoba mladší 15 let, jež bude v případě výhry zastoupena zákonným zástupcem, s bydlištěm a adresou pro doručování na území České republiky nebo Slovenské republiky (dále jen „soutěžící“).
Účast v soutěži prostřednictvím instagramového profilu jiné osoby je vyloučena.
Osoby v pracovněprávním či jiném obdobném vztahu k pořadateli a osoby těmto osobám blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a § 116 a § 117 zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v platném znění jsou ze soutěže vyloučeny. V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem, výhra se předá nově vylosovanému soutěžícímu.
Do soutěže budou zařazeni jen ti soutěžící, kteří zcela splní stanovené podmínky soutěže.

Soutěžící musí být uživatelem Instagramu a zároveň tento soutěžící musí splňovat veškerá pravidla použití Facebooku a Instagramu uvedená na:
www.facebook.com/policies 
www.facebook.com/policies/pages_groups_events/
www.facebook.com/help/instagram/179379842258600 

V případě zániku instagramového profilu z jakéhokoli důvodu nebo ukončení jeho aktivity (včetně jeho blokace) může být soutěžící pořadatelem vyloučen ze soutěže a ztrácí nárok na jakoukoli výhru.
Účast v soutěži je dobrovolná.

Mechanismus soutěže
Pravidla jsou jednoduchá:

1. Dejte like na příspěvek.

2. Označte v komentářích toho, koho máte rádi a chcete mu to říct.

Vyhlášení bude probíhat v rámci Stories na instagramovém profilu https://www.instagram.com/stabiloczsk/.
 

Vyhodnocení soutěže a předání výhry
Po uplynutí soutěže pořadatel vyhodnotí Stories zveřejněné na Instagramu.
Pořadatel zařadí do náhodného výběru výherců pouze ty profily, které splní všechny požadavky uvedené v pravidlech soutěže. Profily, které nesplní všechny požadavky uvedené v pravidlech soutěže, nebudou zařazeny do výběru.
Pořadatel soutěže má výlučné právo posoudit splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími. Pořadatel soutěže je oprávněn s okamžitou platností vyloučit soutěžícího, a to v případě, že bude mít podezření, že soutěžící dosáhl výsledku v soutěži podvodným jednáním nebo jiným jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy a je způsobilé ovlivnit výsledky soutěže. Toto rozhodnutí pořadatele je konečné, bez možnosti odvolání.

Pořadatel po skončení soutěže odmění výhrou vybrané soutěžící, kteří zcela splnili všechny podmínky soutěže. Výběr výherců proběhne zcela náhodně. 

Nejpozději do pěti (5) dnů po skončení soutěže pořadatel soutěž vyhodnotí dle pravidel této soutěže a vyhotoví seznam soutěžících, kteří obdrží výhru (dále jen „výherce“), a prostřednictvím svého instagramového profilu tento seznam zveřejní, s čímž soutěžící účastí v soutěži vyslovují svůj souhlas.
Výherce je povinen do pěti (5) dnů od vyhlášení výsledků soutěže kontaktovat pořadatele a zaslat mu prostřednictvím svého instagramového profilu přímou zprávu, v níž mu sdělí údaje potřebné pro zaslání/předání výhry (tj. zejména jméno, příjmení a adresu).
Marným uplynutím lhůty stanovené v předchozím odstavci zanikne v případě tohoto výherce nárok na výhru a bude vylosován nový výherce.
Nedohodne-li se pořadatel s výhercem v daném případě jinak, pořadatel zašle výherci výhru s využitím provozovatele poštovních služeb. Pořadatel zasílá výhry pouze v rámci území České republiky a Slovenské republiky. Pořadatel neodpovídá za nedoručení, prodlení, ztrátu ani poškození zaslané výhry.

Pořadatel soutěže nenese žádnou odpovědnost v souvislosti s účastí v soutěži či v souvislosti s užíváním výher. Výhru nelze reklamovat.
Výhru není možné vyplatit v penězích ani v jiném plnění.
Pořadatel odešle výhru výherci do 30 dnů po dodání potřebných kontaktních údajů.

Zpracování osobních údajů a ochrana osobnosti
Osobní údaje soutěžících, kteří se stanou výherci, budou spravovány společností STABILO  International GmbH podnikající v České republice prostřednictvím odštěpného závodu STABILO  International GmbH, organizační složka, se sídlem Bucharova 1314/8, 158 00 Praha 5, Česká republika, IČO: 27208273, DIČ: CZ03440478, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 50847, e-mail: info@stabilo.com, webová stránka: www.stabilo.com/cz/, a podnikající ve Slovenské republice prostřednictvím organizační složky STABILO International GmbH, organizačná zložka, se sídlem Kupeckého 8 Bratislava - Ružinov, 821 08, Slovensko, IČO: 35 979 887, DIČ: SK2022143365 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I v oddíle Po, vložka 1346/B info@stabilo.com, webová stránka: www.stabilo.com/sk/, jakožto správcem osobních údajů.
Soutěžící mají právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu, požadovat jejich výmaz, jakož i právo na omezení zpracování, na přenositelnost údajů, a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domnívají, že jejich osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy.

Osobní údaje poskytnuté soutěžícími v rozsahu jméno, příjmení, název instagramového profilu a adresa pro doručování výher budou zpracovávány za účelem prověření platnosti účasti v soutěži, vyhodnocení soutěže a zaslání výhry po dobu nezbytnou pro splnění povinností pořadatele vyplývajících ze soutěže a poté po dobu nezbytnou k prokázání řádného splnění povinností vyplývajících ze soutěže.
Soutěžící berou na vědomí, že poskytnutí osobních údajů ve shora uvedeném rozsahu je dobrovolné. Avšak v případě, že výherce pořadateli osobní údaje potřebné pro zaslání výhry neposkytne, nemůže mu být výhra zaslána.

Právním základem pro zpracování osobních údajů v rozsahu nezbytném pro splnění povinností pořadatele vůči výhercům je čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).
Příjemci osobních údajů soutěžících mohou být subjekty poskytující pořadateli účetní, finanční, auditorské, kontrolní a právní služby a poskytovatelé přepravních, poštovních a zásilkových služeb.

Společná ustanovení

Pravidla soutěže jsou uveřejněna na odkazu www.stabilo.com/cz/o-stabilo/pravidlasouteze/ a www.stabilo.com/sk/o-stabilo/pravidlasutaze/. Každý účastník soutěže je povinen se seznámit s těmito pravidly, která se pro něj účastí v soutěži stávají závaznými.
Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat. Soutěžící, který tato pravidla poruší, může být pořadatelem ze soutěže vyloučen.

Pořadatel je oprávněn s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se soutěže.
Důvodem pro vyloučení soutěžícího ze soutěže je zejména duplicita instagramových profilů či zrušení instagramového profilu atp. V této souvislosti si pořadatel vyhrazuje právo jakékoliv kontroly jednotlivých soutěžních registrací či soutěžních přihlášení, a to jak po stránce technické, tak po stránce organizační včetně namátkových kontrol e-mailových adres a instagramových profilů jednotlivých soutěžících ve vztahu k jejich uživatelům. Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit účastníka, jehož chování či instagramový profil odporuje pravidlům Instagramu.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit, upravit, doplnit pravidla soutěže či soutěž zkrátit, prodloužit či úplně zrušit bez udání důvodu a stanovení náhrady, a to bez jakýchkoli nároků soutěžících vůči pořadateli soutěže.
Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže odpovědi vulgární, zesměšňující, rasistické nebo jiným způsobem urážlivé, a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět důvody takového rozhodnutí.
Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Vymáhání účasti v soutěži nebo výher soudní nebo jinou právní cestou je vyloučeno. V případě pochybností o dodržení pravidel soutěže leží povinnost prokázat rozhodné skutečnosti na soutěžícím.
Pořadatel nenese odpovědnost za jakékoliv technické problémy související zejména s připojením k internetové síti, funkčností a dostupností Instagramu, s dostupností nebo funkčností webových stránek anebo s přenosem dat.

V případě rozporu mezi textem zkrácených pravidel, uvedeným v kterémkoli materiálu prezentujícím tuto soutěž, a těchto úplných pravidel, platí úplný text těchto pravidel.


V Praze dne 6.2. 2024
 

Sorry, but your browser is really old.

Try to update it or use a different one. Thanks!