Skip to main content
Suche schließen

Pravidla STABILO CZ Facebook soutěže

Facebook STABILO CZ

 

 

Účelem těchto pravidel je úplná úprava pravidel soutěže “Soutěž se STABILO” (dále jen „soutěž“) o sady linerů STABILO point 88, probíhající na Facebookovém profilu STABILO CZ.

Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže je společnost STABILO International GmbH, organizační složka, se sídlem Bucharova 1314/8, 158 00 Praha 5, Česká republika, IČO: 27208273, DIČ: CZ03440478 (dále jen „pořadatel“).

Pořadatel je provozovatelem Facebookového profilu STABILO CZ (dále jen „Facebookový profil“). Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována, vyhodnocována ani spravována provozovatelem sociální sítě Facebook (dále jen „Facebook“) a nijak s ní nesouvisí. Provozovateli Facebooku nevznikají ve spojení s touto soutěží žádné závazky ani povinnosti vůči účastníkům soutěže; společnost Facebook je tak zcela osvobozena od jakýchkoliv závazků vůči účastníkům soutěže. Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje své informace pořadateli soutěže a nikoliv Facebooku. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěže musí být adresovány pořadateli, nikoliv Facebooku.

Místo a doba konání soutěže

Soutěž probíhá v České republice v době ode dne 15. 6. 2020 do dne 28. 6. 2020 (včetně).

Podmínky účasti v soutěži

Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba starší 15 let, s bydlištěm a adresou pro doručování na území České republiky, anebo fyzická osoba mladší 15 let, jež bude v případě výhry zastoupena zákonným zástupcem, s bydlištěm a adresou pro doručování na území České republiky (dále jen „soutěžící“).

Účast v soutěži prostřednictvím facebookového profilu jiné osoby je vyloučena.

Osoby v pracovněprávním či jiném obdobném vztahu k pořadateli a osoby těmto osobám blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), jsou ze soutěže vyloučeny. V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem, výhra se předá nově vylosovanému soutěžícímu.

Do soutěže budou zařazeni jen ti soutěžící, kteří zcela splní stanovené podmínky soutěže.

Soutěžící musí být uživatelem Facebooku a zároveň tento soutěžící musí splňovat veškerá pravidla použití Facebooku uvedená na:  

www.facebook.com/policies

https://www.facebook.com/policies/pages_groups_events/.

V případě zániku facebookového profilu z jakéhokoli důvodu nebo ukončení jeho aktivity (včetně jeho blokace) může být soutěžící pořadatelem vyloučen ze soutěže a ztrácí nárok na jakoukoli výhru.

Účast v soutěži je dobrovolná.

Mechanismus soutěže

Soutěž je rozdělena do 2 samostatných soutěžních kol. Soutěžní kola probíhají postupně během soutěžního období. Vyhlášení proběhne vždy po ukončení jednotlivých soutěžních kol přímo v rámci komentářů u soutěžních příspěvků na Facebookovém profilu.

1. kolo (15.6. – 21.6. 2020) – Kolik barevných variant má liner STABILO point 88? Napoví Vám obrázek. Napište nám svou odpověď do komentáře pod soutěžním příspěvkem. Vylosujeme 5 výherců, kterým zašleme hodnotný balíček se STABILO point 88. (10ks sada point 88 + antistresové omalovánky).

 

2. kolo (22.6. – 28.6. 2020) - Barevnost a kreativita jsou nedílnou součástí značky STABILO. Proto nás zajímá, jak vnímáte barevnost Vy? Přidejte do komentářů Vaše umělecké dílo s tématikou „BAREVNOST“. Pozor! Nejedná se o fotografii, ale o Váš umělecký výtvor či obrázek reprezentující barvy. Výtvor nesmí obsahovat násilí, nahotu apod. Vylosujeme 5 výherců, kterým zašleme hodnotný balíček se STABILO point 88. (Big point 88 box 20ks + antistresové omalovánky).  Těšíme se na vaše fotky!

Soutěžící smí v rámci probíhajícího kola soutěžit pouze jedním komentářem.

Vyhodnocení soutěže a předání výhry

Po uplynutí doby konání každého ze soutěžních kol pořadatel vyhodnotí komentáře soutěžního kola zveřejněné na Facebooku.

Pořadatel zařadí do náhodného výběru výherců pouze ty komentáře, které budou obsahovat správné odpovědi v případě prvního soutěžního kola a snímek výtvoru v případě druhého soutěžního kola. Komentáře s chybnou odpovědí nebo neobsahující snímek výtvoru nebudou zařazeny do výběru.

Správnou odpověď v případě prvního soutěžního kola pořadatel zveřejní pod soutěžním příspěvkem.

Pořadatel soutěže má výlučné právo posoudit splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími. Pořadatel soutěže je oprávněn s okamžitou platností vyloučit soutěžícího, a to v případě, že bude mít podezření, že soutěžící dosáhl výsledku v soutěži podvodným jednáním nebo jiným jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy a je způsobilé ovlivnit výsledky soutěže. Toto rozhodnutí pořadatele je konečné, bez možnosti odvolání.

Pořadatel po skončení každého soutěžního kola odmění výhrou soutěžící, kteří zcela splnili všechny podmínky soutěže. Výběr výherních komentářů proběhne zcela náhodně. Rozdáno bude za celé soutěžní období ve dvou soutěžních disciplínách celkem deset (10) výherních balíčků, obsahujících sadu linerů point 88 značky STABILO.

V případě, že v daném kole se soutěže zúčastní méně než pět (5) soutěžících, propadají zbylé výhry ve prospěch pořadatele.

Nejpozději do pěti (5) dnů po skončení každého z kol soutěže pořadatel soutěž vyhodnotí dle pravidel této soutěže a vyhotoví seznam soutěžících, kteří obdrží výhru (dále jen „výherce“), a prostřednictvím svého Facebookového profilu tento seznam zveřejní, s čímž soutěžící účastí v soutěži vyslovují svůj souhlas.

Výherce je povinen do pěti (5) dnů od vyhlášení výsledků soutěže kontaktovat pořadatele a zaslat mu prostřednictvím jeho Facebookového profilu přímou zprávu, v níž mu sdělí údaje potřebné pro zaslání/předání výhry (tj. zejména jméno, příjmení a adresu).

Marným uplynutím lhůty stanovené v předchozím odstavci zanikne v případě tohoto výherce nárok na výhru a bude vylosován nový výherce.

Nedohodne-li se pořadatel s výhercem v daném případě jinak, pořadatel zašle výherci výhru s využitím provozovatele poštovních služeb. Pořadatel zasílá výhry pouze v rámci území České republiky. Pořadatel neodpovídá za nedoručení, prodlení, ztrátu ani poškození zaslané výhry.

Pořadatel soutěže nenese žádnou odpovědnost v souvislosti s účastí v soutěži či v souvislosti s užíváním výher. Výhru nelze reklamovat.

Výhru není možné vyplatit v penězích ani v jiném plnění.

Pořadatel odešle výhru výherci do 30 dnů po dodání potřebných kontaktních údajů.

Zpracování osobních údajů a ochrana osobnosti

Osobní údaje soutěžících, kteří se stanou výherci, budou spravovány společností STABILO International GmbH, organizační složka, se sídlem Bucharova 1314/8, 158 00 Praha 5, Česká republika, IČO: 27208273, DIČ: CZ03440478, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 50847, e-mail: info@stabilo.com, webová stránka: www.stabilo.com/cz/, jakožto správcem osobních údajů.

Soutěžící mají právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu, požadovat jejich výmaz, jakož i právo na omezení zpracování, na přenositelnost údajů, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů a podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domnívají, že jejich osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy.

Osobní údaje poskytnuté soutěžícími v rozsahu jméno, příjmení, název facebookového profilu a adresa pro doručování výher budou zpracováványza účelem prověření platnosti účasti v soutěži, vyhodnocení soutěže a zaslání výhry po dobu nezbytnou pro splnění povinností pořadatele vyplývajících ze soutěže a poté po dobu nezbytnou k prokázání řádného splnění povinností vyplývajících ze soutěže.

Soutěžící berou na vědomí, že poskytnutí osobních údajů ve shora uvedeném rozsahu je dobrovolné. Avšak v případě, že výherce pořadateli osobní údaje potřebné pro zaslání výhry neposkytne, nemůže mu být výhra zaslána.

Právním základem pro zpracování osobních údajů v rozsahu nezbytném pro splnění povinností pořadatele vůči výhercům je čl. 6 odst. 1 písm. b)nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).

Příjemci osobních údajů soutěžících mohou být subjekty poskytující pořadateli účetní, finanční, auditorské, kontrolní a právní služby a poskytovatelé přepravních, poštovních a zásilkových služeb.

Společná ustanovení

Pravidla soutěže jsou uveřejněna na odkazu https://www.stabilo.com/cz/o-stabilo/pravidlasouteze/ a v Poznámce na Facebookové stránce STABILO CZ. Každý účastník soutěže je povinen se seznámit s těmito pravidly, která se pro něj účastí v soutěži stávají závaznými.

Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat. Soutěžící, který tato pravidla poruší, může být pořadatelem ze soutěže vyloučen.

Soutěžící svou účastí v soutěži potvrzuje, že jeho dílo zveřejněné v průběhu soutěže je v plném rozsahu jeho vlastním výtvorem, a pokud jsou v díle použity materiály třetích osob, soutěžící potvrzuje, že všechna práva byla vyjasněna a použité materiály v jeho díle nejsou chráněny autorským právem nebo jinými právy duševního vlastnictví třetích osob. Soutěžící dále svou účastí v soutěži uděluje souhlas pořadateli, aby jeho dílo zveřejnil a umístil do svého příspěvku na facebookovém profilu, popř. na dalších sociálních sítích s uvedením jeho autorství.

Pořadatel je oprávněn s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se soutěže.

Důvodem pro vyloučení soutěžícího ze soutěže je zejména duplicita facebookových profilů či zrušení facebookového profilu atp. V této souvislosti si pořadatel vyhrazuje právo jakékoliv kontroly jednotlivých soutěžních registrací či soutěžních přihlášení, a to jak po stránce technické, tak po stránce organizační včetně namátkových kontrol e-mailových adres a facebookových profilů jednotlivých soutěžících ve vztahu k jejich uživatelům. Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit účastníka, jehož chování či facebookový profil odporuje pravidlům Facebooku.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit, upravit, doplnit pravidla soutěže či soutěž zkrátit, prodloužit či úplně zrušit bez udání důvodu a stanovení náhrady, a to bez jakýchkoli nároků soutěžících vůči pořadateli soutěže.

Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže odpovědi vulgární, zesměšňující, rasistické nebo jiným způsobem urážlivé, a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět důvody takového rozhodnutí.

Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Vymáhání účasti v soutěži nebo výher soudní nebo jinou právní cestou je vyloučeno. V případě pochybností o dodržení pravidel soutěže leží povinnost prokázat rozhodné skutečnosti na soutěžícím.

Pořadatel nenese odpovědnost za jakékoliv technické problémy související zejména s připojením k internetové síti, sítě Facebook, s dostupností nebo funkčností webových stránek anebo s přenosem dat.

V případě rozporu mezi textem zkrácených pravidel, uvedeným v kterémkoli materiálu prezentujícím tuto soutěž, a těchto úplných pravidel, platí úplný text těchto pravidel.

V Praze dne 11. června 2020

 


Sorry, but your browser is really old.

Try to update it or use a different one. Thanks!