Skip to main content
Suche schließen

Pravidla STABILO CZSK Instagram soutěže

Instagram STABILO CZSK

 

 

Účelem těchto pravidel je úplná úprava pravidel soutěže “STABILO BOSS 50 Instagram soutěž” (dále jen „soutěž“) o 23ks sadu zvýrazňovačů STABILO BOSS ORIGINAL 50. výročí, probíhající na Instagramovém profilu STABILO CZSK.

Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže je společnost STABILO International GmbH podnikající v České republice prostřednictvím odštěpného závodu STABILO International GmbH, organizační složka, se sídlem Bucharova 1314/8, 158 00 Praha 5, Česká republika, IČO: 27208273, DIČ: CZ03440478, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle A, vložka 50847 (dále jen „pořadatel“).

Pořadatel je provozovatelem Instagramového profilu STABILO CZSK (dále jen „Instagramový profil“). Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována, vyhodnocována ani spravována provozovatelem sociální sítě Instagram (dále jen „Instagram“) a nijak s ní nesouvisí. Provozovateli Instagramu nevznikají ve spojení s touto soutěží žádné závazky ani povinnosti vůči účastníkům soutěže; společnost Instagram je tak zcela osvobozena od jakýchkoliv závazků vůči účastníkům soutěže. Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje své informace pořadateli soutěže a nikoliv Instagramu. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěže musí být adresovány pořadateli, nikoliv Instagramu.

Místo a doba konání soutěže

Soutěž probíhá v České republice v době ode dne 08.03. 2021 do dne 12.03. 2021 (včetně).

Podmínky účasti v soutěži

Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba starší 15 let, s bydlištěm a adresou pro doručování na území České republiky, anebo fyzická osoba mladší 15 let, jež bude v případě výhry zastoupena zákonným zástupcem, s bydlištěm a adresou pro doručování na území České republiky (dále jen „soutěžící“).

Účast v soutěži prostřednictvím facebookového profilu jiné osoby je vyloučena.

Osoby v pracovněprávním či jiném obdobném vztahu k pořadateli a osoby těmto osobám blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), jsou ze soutěže vyloučeny. V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem, výhra se předá nově vylosovanému soutěžícímu.

Do soutěže budou zařazeni jen ti soutěžící, kteří zcela splní stanovené podmínky soutěže.

Soutěžící musí být uživatelem Facebooku a zároveň tento soutěžící musí splňovat veškerá pravidla použití Facebooku uvedená na:  

www.facebook.com/policies

https://www.facebook.com/policies/pages_groups_events/.

V případě zániku facebookového profilu z jakéhokoli důvodu nebo ukončení jeho aktivity (včetně jeho blokace) může být soutěžící pořadatelem vyloučen ze soutěže a ztrácí nárok na jakoukoli výhru.

Účast v soutěži je dobrovolná.

Mechanismus soutěže

Vyhlášení proběhne vždy po ukončení soutěže přímo v rámci komentářů u soutěžních příspěvků na Instagramovém profilu.

"Věděli jste, že náš zvýrazňovač slaví 50 let? Pojďme to společně oslavit soutěží o narozeninový stolní set STABILO BOSS ORIGINAL, který obsahuje všech 23 barev. Pravidla jsou jednoduchá: 1. ODPOVĚZ v komentářích, proč bys měl zrovna ty vyhrát sadu všech zvýrazňovačů STABILO BOSS ORIGINAL?, 2. SLEDUJ náš účet @stabiloczsk, 3. OZNAČ s tvou odpovědí v komentářích i dva přátele."

Soutěžící smí v rámci každého probíhajícího kola soutěžit pouze jednou. 

Tato propagace není nijak spojena s Facebookem nebo Instagramem, ani není žádným způsobem sponzorována, podporována nebo organizována Facebookem nebo Instagramem. Provozovatelem a organizátorem soutěže, tedy příjemcem informací, které poskytnete, není Facebook, ale STABILO International GmbH, SOCZ org. složka, Bucharova 1314/8, Praha 158 00, Česká republika a STABILO International GmbH, SOSK org. složka, Kupeckého 8 Bratislava - Ružinov, 821 08, Slovensko. Informace, které zadáte, jako je příjmení, jméno, e-mailová adresa a země, budou použity pouze pro účely soutěže a pro oznámení a zveřejnění v případě, že vyhrajete. Vaše údaje nebudou předány žádným třetím stranám.

Vyhodnocení soutěže a předání výhry

Po uplynutí soutěže pořadatel vyhodnotí komentáře soutěžního kola zveřejněné na Instagramu.

Pořadatel zařadí do náhodného výběru výherců pouze ty komentáře, které budou obsahovat správnou odpověď a splní všechny požadavky uvedené v pravidlech soutěže. Komentáře, které nebudou obsahovat správnou odpověď nebo nesplní všechny požadavky uvedené v pravidlech soutěže, nebudou zařazeny do výběru.

Pořadatel soutěže má výlučné právo posoudit splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími. Pořadatel soutěže je oprávněn s okamžitou platností vyloučit soutěžícího, a to v případě, že bude mít podezření, že soutěžící dosáhl výsledku v soutěži podvodným jednáním nebo jiným jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy a je způsobilé ovlivnit výsledky soutěže. Toto rozhodnutí pořadatele je konečné, bez možnosti odvolání.

Pořadatel po skončení každého soutěžního kola odmění výhrou soutěžící, kteří zcela splnili všechny podmínky soutěže. Výběr výherních komentářů proběhne zcela náhodně. Rozdány budou za celé soutěžní období celkem tři (3) výherní balíčky, obsahujících 23ks sadu zvýrazňovačů STABILO BOSS ORIGINAL 50. výročí.

Nejpozději do pěti (5) dnů po skončení každého z kol soutěže pořadatel soutěž vyhodnotí dle pravidel této soutěže a vyhotoví seznam soutěžících, kteří obdrží výhru (dále jen „výherce“), a prostřednictvím svého Instagramového profilu tento seznam zveřejní, s čímž soutěžící účastí v soutěži vyslovují svůj souhlas.

Výherce je povinen do pěti (5) dnů od vyhlášení výsledků soutěže kontaktovat pořadatele a zaslat mu prostřednictvím jeho Instagramový profilu přímou zprávu, v níž mu sdělí údaje potřebné pro zaslání/předání výhry (tj. zejména jméno, příjmení a adresu).

Marným uplynutím lhůty stanovené v předchozím odstavci zanikne v případě tohoto výherce nárok na výhru a bude vylosován nový výherce.

Nedohodne-li se pořadatel s výhercem v daném případě jinak, pořadatel zašle výherci výhru s využitím provozovatele poštovních služeb. Pořadatel zasílá výhry pouze v rámci území České republiky. Pořadatel neodpovídá za nedoručení, prodlení, ztrátu ani poškození zaslané výhry.

Pořadatel soutěže nenese žádnou odpovědnost v souvislosti s účastí v soutěži či v souvislosti s užíváním výher. Výhru nelze reklamovat.

Výhru není možné vyplatit v penězích ani v jiném plnění.

Pořadatel odešle výhru výherci do 30 dnů po dodání potřebných kontaktních údajů.

Zpracování osobních údajů a ochrana osobnosti

Osobní údaje soutěžících, kteří se stanou výherci, budou spravovány společností STABILO International GmbH podnikající v České republice prostřednictvím odštěpného závodu STABILO International GmbH, organizační složka, se sídlem Bucharova 1314/8, 158 00 Praha 5, Česká republika, IČO: 27208273, DIČ: CZ03440478, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 50847, e-mail: info@stabilo.com, webová stránka: www.stabilo.com/cz/, jakožto správcem osobních údajů.

Soutěžící mají právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu, požadovat jejich výmaz, jakož i právo na omezení zpracování, na přenositelnost údajů, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů a podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domnívají, že jejich osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy.

Osobní údaje poskytnuté soutěžícími v rozsahu jméno, příjmení, název instagramového profilu a adresa pro doručování výher budou zpracováványza účelem prověření platnosti účasti v soutěži, vyhodnocení soutěže a zaslání výhry po dobu nezbytnou pro splnění povinností pořadatele vyplývajících ze soutěže a poté po dobu nezbytnou k prokázání řádného splnění povinností vyplývajících ze soutěže.

Soutěžící berou na vědomí, že poskytnutí osobních údajů ve shora uvedeném rozsahu je dobrovolné. Avšak v případě, že výherce pořadateli osobní údaje potřebné pro zaslání výhry neposkytne, nemůže mu být výhra zaslána.

Právním základem pro zpracování osobních údajů v rozsahu nezbytném pro splnění povinností pořadatele vůči výhercům je čl. 6 odst. 1 písm. b)nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).

Příjemci osobních údajů soutěžících mohou být subjekty poskytující pořadateli účetní, finanční, auditorské, kontrolní a právní služby a poskytovatelé přepravních, poštovních a zásilkových služeb.

Společná ustanovení

Pravidla soutěže jsou uveřejněna na odkazu https://www.stabilo.com/cz/o-stabilo/pravidlasouteze/. Každý účastník soutěže je povinen se seznámit s těmito pravidly, která se pro něj účastí v soutěži stávají závaznými.

Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat. Soutěžící, který tato pravidla poruší, může být pořadatelem ze soutěže vyloučen.

Soutěžící svou účastí v soutěži potvrzuje, že jeho dílo zveřejněné v průběhu soutěže je v plném rozsahu jeho vlastním výtvorem, a pokud jsou v díle použity materiály třetích osob, soutěžící potvrzuje, že všechna práva byla vyjasněna a použité materiály v jeho díle nejsou chráněny autorským právem nebo jinými právy duševního vlastnictví třetích osob. Soutěžící dále svou účastí v soutěži uděluje souhlas pořadateli, aby jeho dílo zveřejnil a umístil do svého příspěvku na instagramovém profilu, popř. na dalších sociálních sítích s uvedením jeho autorství.

Pořadatel je oprávněn s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se soutěže.

Důvodem pro vyloučení soutěžícího ze soutěže je zejména duplicita instagramových profilů či zrušení instagramového profilu atp. V této souvislosti si pořadatel vyhrazuje právo jakékoliv kontroly jednotlivých soutěžních registrací či soutěžních přihlášení, a to jak po stránce technické, tak po stránce organizační včetně namátkových kontrol e-mailových adres a instagramových profilů jednotlivých soutěžících ve vztahu k jejich uživatelům. Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit účastníka, jehož chování či instagramový profil odporuje pravidlům Instagramu.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit, upravit, doplnit pravidla soutěže či soutěž zkrátit, prodloužit či úplně zrušit bez udání důvodu a stanovení náhrady, a to bez jakýchkoli nároků soutěžících vůči pořadateli soutěže.

Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže odpovědi vulgární, zesměšňující, rasistické nebo jiným způsobem urážlivé, a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět důvody takového rozhodnutí.

Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Vymáhání účasti v soutěži nebo výher soudní nebo jinou právní cestou je vyloučeno. V případě pochybností o dodržení pravidel soutěže leží povinnost prokázat rozhodné skutečnosti na soutěžícím.

Pořadatel nenese odpovědnost za jakékoliv technické problémy související zejména s připojením k internetové síti, sítě Instagram, s dostupností nebo funkčností webových stránek anebo s přenosem dat.

V případě rozporu mezi textem zkrácených pravidel, uvedeným v kterémkoli materiálu prezentujícím tuto soutěž, a těchto úplných pravidel, platí úplný text těchto pravidel.

V Praze dne 05.03. 2021

 


Sorry, but your browser is really old.

Try to update it or use a different one. Thanks!