Skip to main content
Suche schließen

Informace o zpracování osobních údajů STABILO

Instagram STABILO CZSK

Spracúvanie osobných údajov a ochrana osobnosti
Osobné údaje súťažiacich, ktorí sa stanú výhercami, budú spravované spoločnosťou STABILO International GmbH podnikajúca na území Českej republiky prostredníctvom odštepného závodu STABILO International GmbH, organizační složka, so sídlom Bucharova 1314/8, 158 00 Praha 5, Česká republika, IČO: 27208273, DIČ: CZ03440478, zapísanej v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, Oddiel: A, Vložka: 50847, e-mail: info@stabilo.com, webová stránka: www.stabilo.com/cz/ a podnikajúcej na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky STABILO International GmbH, organizačná zložka, so sídlom Kupeckého 8, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 35 979 887, DIČ: SK2022143365, zapísanej v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka č.: 1346/B, e-mail: info.sk@stabilo.com, webová stránka: www.stabilo.com/sk/, ako prevádzkovateľom osobných údajov.
Súťažiaci majú právo na prístup k osobným údajom, na ich opravu, požadovať ich výmaz, ako aj právo na obmedzenie spracúvania, na prenos údajov, a právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, pokiaľ sa domnievajú, že ich osobné údaje sú spracúvané v rozpore s právnymi predpismi.

Osobné údaje poskytnuté účastník dotazníku v rozsahu meno, priezvisko, e-mail a zodpovedené otázky za účelom získání produktu zdarma a možnosti oslovení spoločností STABILO. 
Účastníci berú na vedomie, že poskytnutie osobných údajov v hore uvedenom rozsahu je dobrovoľné. 

Právnym základom spracúvanie osobných údajov v rozsahu nevyhnutnom pre splnenie povinností usporiadateľa voči výhercom je čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“).
Príjemcami osobných údajov môžu byť subjekty poskytujúce usporiadateľovi účtovné, finančné, audítorské, kontrolné a právne služby a poskytovatelia prepravných, poštových a zásielkových služieb.

Spoločné ustanovenia
Každý účastník dotazníku je povinný sa oboznámiť s týmito pravidlami, ktoré sa pre neho stávajú záväznými. Každý účastněný projevuje svoj súhlas s pravidlami a zaväzuje sa tieto pravidlá bezvýhradne dodržiavať. Usporiadateľ je oprávnený s konečnou platnosťou rozhodnúť o všetkých záležitostiach týkajúcich sa dotazníkov.

V prípade rozporu medzi textom skrátených pravidiel uvedeným v ktoromkoľvek materiáli a textom týchto úplných pravidiel, platí úplný text týchto pravidiel.

V Bratislave, dňa 4.4. 2023
 

Sorry, but your browser is really old.

Try to update it or use a different one. Thanks!