Skip to main content
Suche schließen

Pravidlá STABILO SK Facebook súťaže

Facebook STABILO SK

 

 

Účelom týchto pravidiel je úplná úprava pravidiel súťaže “Back to school súťaž so STABILO” (ďalej len „súťaž“) o sady linerov STABILO point 88, prebiehajúcej na Facebook-ovom profile STABILO SK.

Usporiadateľ súťaže

Usporiadateľom súťaže je spoločnosť STABILO International GmbH podnikajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky STABILO International GmbH, organizačná zložka, so sídlom Kupeckého 8, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 35 979 887, DIČ: SK2022143365, zapísanej v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka č.: 1346/B (ďalej len „usporiadateľ“).

Usporiadateľ je prevádzkovateľom Facebook-ového profilu STABILO SK (ďalej len „Facebookový profil“). Táto súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, vyhodnocovaná ani spravovaná prevádzkovateľom sociálnej siete Facebook (ďalej len „Facebook“) a nijako s ňou nesúvisí. Prevádzkovateľovi Facebooku nevznikajú v spojení s touto súťažou žiadne záväzky ani povinnosti voči účastníkom súťaže; spoločnosť Facebook je tak celkom oslobodená od akýchkoľvek záväzkov voči účastníkom súťaže. Účastník súťaže je uzrozumený s tým, že poskytuje svoje informácie usporiadateľovi súťaže a nie Facebooku. Všetky dotazy, komentáre alebo sťažnosti ohľadom súťaže musia byť adresované usporiadateľovi, nie Facebook-u.

Miesto a doba konania súťaže

Súťaž prebieha v Slovenskej republike v dobe odo dňa 24. 8. 2020 do dňa 20. 9. 2020 (vrátane).

Podmienky účasti v súťaži

Účastníkom súťaže môže byť výlučne fyzická osoba staršia ako 15 rokov, s bydliskom a adresou na doručovanie na území Slovenskej republiky, alebo fyzická osoba mladšia ako 15 rokov, ktorá bude v prípade výhry zastúpená zákonným zástupcom, s bydliskom a adresou na doručovanie na území Slovenskej republiky (ďalej len „súťažiaci“).

Účasť v súťaži prostredníctvom facebookového profilu inej osoby je vylúčená.

Osoby v pracovnoprávnom či inom obdobnom vzťahu k usporiadateľovi a osoby týmto osobám blízke v zmysle ust. § 116 a 117 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), sú zo súťaže vylúčené. V prípade, ak sa niektorá z týchto osôb stane výhercom, výhra sa odovzdá novo vylosovanému súťažiacemu.

Do súťaže budú zaradení len tí súťažiaci, ktorí celkom splnia stanovené podmienky súťaže.

Súťažiaci musí byť užívateľom Facebook-u, a zároveň tento súťažiaci musí spĺňať všetky pravidlá použitia Facebook-u uvedené na:  

www.facebook.com/policies

https://www.facebook.com/policies/pages_groups_events/.

V prípade zániku facebookového profilu z akéhokoľvek dôvodu alebo ukončenia jeho aktivity (vrátane jeho zablokovania) môže byť súťažiaci usporiadateľom zo súťaže vylúčený a stratí nárok na akúkoľvek výhru.

Účasť v súťaži je dobrovoľná.

Mechanizmus súťaže

Súťaž je rozdelená do 4 samostatných súťažných kôl. Súťažné kolá prebiehajú postupne v priebehu súťažného obdobia. Vyhlásenie prebehne vždy po ukončení jednotlivých súťažných kôl priamo v rámci komentárov k súťažným príspevkom na Facebookovom profile.

1. kolo (24. 8. – 30. 8. 2020) – ORGANIZE. Často je ťažké mať prehľad o všetkých poznámkach, zoznamoch úloh a v množstve informácií. Produkt STABILO point 88 je preto ideálny na to, aby pomáhal vyhrať nad týmto študijným chaosom. Nás by zaujímalo, akú máte rutinu v organizácii svojich poznámok a dôležitých školských termínov Vy? Napíšte nám do komentára, čo Vám pomáha v lepšej organizácii! Možno sa tu všetci pred začiatkom školského roka inšpirujeme a vyskúšame si niečo nové! Vylosujeme 7 výhercov, ktorým zašleme hodnotný balíček so STABILO point 88 (20 ks sada STABILO point 88 zebrui + STABILO antistresové omaľovánky + STABILO samolepky). Vyhraj nad študijným chaosom so STABILO point 88! #studywithpoint88

2. kolo (31. 8. – 6. 9. 2020) – COLORIZE – Ručne písané poznámky a používanie farieb môže zvýšiť úspešnosť v priebehu učenia. Farby sú potrebné na to, aby si človek oddelil všetko podstatné a zapamätal si text. Pridajte farby, obrázky a náčrtky, aby Vaše poznámky vyzerali pekne a príjemne. STABILO point 88 preto ponúka širokú paletu 47 farieb, s ktorými sa Vám poznámky budú lepšie štruktúrovať. Viete však, koľko neónových odtieňov má STABILO point 88 v portfóliu? Vylosujeme 9 výhercov, ktorým zašleme hodnotný balíček so STABILO point 88 (10 ks sada STABILO point 88 + STABILO antistresové omaľovánky + STABILO samolepky). Vyhraj nad študijným chaosom so STABILO point 88! #studywithpoint88

3. kolo (7. 9. – 13. 9. 2020) – MEMORIZE – Písanie poznámok je kľúčové pre zapamätanie si dôležitých informácií. Hovorí sa, že ručne písané poznámky napomáhajú dosahovaniu lepších výsledkov. Poznámky nemusia byť dokonalé, ale je dôležité, aby ste našli cestu, ktorá Vás bude baviť a ďalej motivovať. Hovoria Vám niečo pojmy ako bullet journal, flash cards a myšlienkové mapy? Zašlite nám, ako vyzerajú Vaše výpisky, myšlienkové mapy či bullet journal a my obdarujeme 7 z Vás balíčkom produktov STABILO. Vylosujeme 7 výhercov, ktorým zašleme hodnotný balíček so STABILO point 88 (20 ks sada STABILO point 88 ColorParade + STABILO antistresové omaľovánky + STABILO samolepky). Vyhraj nad študijným chaosom so STABILO point 88! #studywithpoint88

4. kolo (14. 9. – 20. 9. 2020) – Vyhraj nad študijným chaosom so STABILO point 88! – Na čo sa tešíte v nadchádzajúcom školskom roku a v čom by Vám liner point 88 mohol pomôcť? Prečo si point 88 zaslúžite práve Vy? #studywithpoint88. Vylosujeme 9 výhercov, ktorým zašleme hodnotný balíček so STABILO point 88 (10 ks sada STABILO point 88 + STABILO antistresové omaľovánky + STABILO samolepky).

Súťažiaci môže v rámci každého prebiehajúceho kola súťažiť výlučne jedným komentárom.

Vyhodnotenie súťaže a odovzdanie výhry

Po uplynutí doby konania každého zo súťažných kôl, usporiadateľ vyhodnotí komentáre súťažného kola zverejnené na Facebook-u.

Usporiadateľ prípade prvého a štvrtého súťažného kola, zaradí do náhodného výberu výhercov výlučne tie komentáre, ktoré budú obsahovať odpoveď na položenú otázku, správnu odpoveď na položenú otázku v prípade druhého súťažného kola a snímky výtvorov (t. j. výpiskov, myšlienkových máp či bullet journal) v prípade tretieho súťažného kola. Komentáre s chybnou odpoveďou alebo neobsahujúcou odpoveď na položenú otázku či snímok výtvorov nebudú zaradené do výberu.

Správnu odpoveď v prípade druhého súťažného kola usporiadateľ zverejní pod súťažným príspevkom.

Usporiadateľ súťaže má výlučné právo posúdiť splnenie stanovených podmienok súťaže jednotlivými súťažiacimi. Usporiadateľ súťaže je oprávnený s okamžitou platnosťou vylúčiť súťažiaceho, a to v prípade, že bude mať podozrenie, že súťažiaci dosiahol výsledok v súťaži podvodným konaním alebo iným konaním, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi a je spôsobilé ovplyvniť výsledky súťaže. Toto rozhodnutie usporiadateľa je konečné, bez možnosti odvolania.

Usporiadateľ po skončení každého súťažného kola odmení výhrou súťažiacich, ktorí celkom splnili všetky podmienky súťaže. Výber výherných komentárov prebehne celkom náhodne. Rozdaných bude za celé súťažné obdobie v štyroch súťažných disciplínach celkom tridsaťdva (32) výherných balíčkov, obsahujúcich sadu linerov point 88 značky STABILO.

V prípade, že sa v prvom a treťom kole súťaže zúčastní menej než sedem (7) súťažiacich a v druhom a štvrtom kole menej než deväť (9) súťažiacich, prepadajú zvyšné výhry v prospech usporiadateľa.

Najneskôr do (5) dní po skončení každého z kôl súťaže, usporiadateľ súťaž vyhodnotí podľa pravidiel tejto súťaže a vyhotoví zoznam súťažiacich ktorí obdŕžia výhru (ďalej len „výherca“), a prostredníctvom svojho Facebookového profilu tento zoznam zverejní, s čím súťažiaci účasťou v súťaži vyslovujú svoj súhlas.

Výherca je povinný do (5) dní od vyhlásenia výsledkov súťaže kontaktovať usporiadateľa a zaslať mu prostredníctvom jeho Facebookového profilu priamu správu, v ktorej mu oznámi údaje potrebné pre zaslanie/odovzdanie výhry (t. j. najmä meno, priezvisko a adresu).

Márnym uplynutím lehoty stanovenej v predchádzajúcom odseku zanikne v prípade tohto výhercu nárok na výhru a bude vylosovaný nový výherca.

Ak sa usporiadateľ s výhercom v danom prípade nedohodnú inak, usporiadateľ odošle výhercovi výhru s využitím prevádzkovateľa poštových služieb. Usporiadateľ zasiela výhry výlučne v rámci územia Slovenskej republiky. Usporiadateľ nezodpovedá za nedoručenie, omeškanie, stratu ani za poškodenie zaslanej výhry.

Usporiadateľ súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s účasťou v súťaži či v súvislosti s užívaním výhier. Výhru nemožno reklamovať.

Výhru nie je možné vyplatiť v peniazoch ani v inom plnení.

Usporiadateľ odošle výhru výhercovi do 30 dní po oznámení potrebných kontaktných údajov.

Spracúvanie osobných údajov a ochrana osobnosti

Osobné údaje súťažiacich, ktorí sa stanú výhercami, budú spravované spoločnosťou STABILO International GmbH podnikajúcej na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky STABILO International GmbH, organizačná zložka, so sídlom Kupeckého 8, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 35 979 887, DIČ: SK2022143365, zapísanej v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka č.: 1346/B, e-mail: info@stabilo.com, webová stránka: www.stabilo.com/sk/, ako prevádzkovateľom osobných údajov.

Súťažiaci majú právo na prístup k osobným údajom, na ich opravu, požadovať ich výmaz, ako aj právo na obmedzenie spracúvania, na prenos údajov, právo vzniesť námietku proti spracúvaniu osobných údajov a podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, pokiaľ sa domnievajú, že ich osobné údaje sú spracúvané v rozpore s právnymi predpismi.

Osobné údaje poskytnuté súťažiacimi v rozsahu meno, priezvisko, názov facebookového profilu a adresa na doručovanie výhier budú spracúvanéza účelom preverenia platnosti účasti v súťaži, vyhodnotenia súťaže a zaslania výhry po dobu nevyhnutnú pre splnenie povinností usporiadateľa vyplývajúcich zo súťaže a potom po dobu nevyhnutnú na preukázanie riadneho splnenia povinností vyplývajúcich zo súťaže.

Súťažiaci berú na vedomie, že poskytnutie osobných údajov v hore uvedenom rozsahu je dobrovoľné. Avšak v prípade, že výherca usporiadateľovi osobné údaje potrebné na zaslanie výhry neposkytne, nemôže mu byť výhra zaslaná.

Právnym základom spracúvanie osobných údajov v rozsahu nevyhnutnom pre splnenie povinností usporiadateľa voči výhercom je čl. 6 ods. 1 písm. b)nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“).

Príjemcami osobných údajov súťažiacich môžu byť subjekty poskytujúce usporiadateľovi účtovné, finančné, audítorské, kontrolné a právne služby a poskytovatelia prepravných, poštových a zásielkových služieb.

Spoločné ustanovenia

Pravidlá súťaže sú uverejnené na odkaze https://www.stabilo.com/sk/o-stabilo/pravidlasutaze/ a v Poznámke na Facebook-ovej stránke STABILO SK. Každý účastník súťaže je povinný sa oboznámiť s týmito pravidlami, ktoré sa pre neho účasťou v súťaži stávajú záväznými.

Účasťou v súťaži prejavuje každý súťažiaci svoj súhlas s pravidlami a zaväzuje sa tieto pravidlá bezvýhradne dodržiavať. Súťažiaci, ktorý tieto pravidlá poruší, môže byť usporiadateľom zo súťaže vylúčený.

Súťažiaci svojou účasťou v súťaži potvrdzuje, že jeho dielo zverejnené v priebehu súťaže je v plnom rozsahu jeho vlastným výtvorom, a pokiaľ sú v diele použité materiály tretích osôb, súťažiaci potvrdzuje, že všetky práva boli vyjasnené a použité materiály v jeho diele nie sú chránené autorským právom alebo inými právami duševného vlastníctva tretích osôb. Súťažiaci svojou účasťou v súťaži udeľuje usporiadateľovi súhlas, aby jeho dielo zverejnil a umiestnil do svojho príspevku na facebookovom profile, popr. na ďalších sociálnych sieťach s uvedením jeho autorstva.

Usporiadateľ je oprávnený s konečnou platnosťou rozhodnúť o všetkých záležitostiach týkajúcich sa súťaže.

Dôvodom pre vylúčenie súťažiaceho zo súťaže je najmä duplicita facebookových profilov či zrušenie facebookového profilu atď. V tejto súvislosti si usporiadateľ vyhradzuje právo akejkoľvek kontroly jednotlivých súťažných registrácií či súťažných prehlásení, a to ako po stránke technickej, tak po stránke organizačnej vrátane náhodných kontrol e-mailových adries a facebookových profilov jednotlivých súťažiacich vo vzťahu k ich užívateľom. Usporiadateľ si ďalej vyhradzuje právo vylúčiť účastníka, ktorého správanie či facebookový profil odporuje pravidlám Facebook-u.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť, upraviť, doplniť pravidlá súťaže či súťaž skrátiť, predĺžiť či úplne zrušiť bez uvedenia dôvodu a stanovenia náhrady, a to bez akýchkoľvek nárokov súťažiacich voči usporiadateľovi súťaže.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže odpovede vulgárne, zosmiešňujúce, rasistické alebo iným spôsobom urážlivé, a to bez akejkoľvek náhrady a bez povinnosti uvádzať dôvody takého rozhodnutia.

Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Vymáhania účasti v súťaži alebo výhier súdnou alebo inou právnou cestou je vylúčené. V prípade pochybností o dodržaní pravidiel súťaže znáša povinnosť preukázať rozhodné skutočnosti súťažiaci.

Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za akékoľvek technické problémy súvisiace najmä s pripojením k internetovej sieti, siete Facebook, s dostupnosťou alebo funkčnosťou webových stránok alebo s prenosom dát.

V prípade rozporu medzi textom skrátených pravidiel uvedeným v ktoromkoľvek materiáli prezentujúcim túto súťaž, a textom týchto úplných pravidiel, platí úplný text týchto pravidiel.

V Bratislave, dňa 24. 8. 2020

 

Sorry, but your browser is really old.

Try to update it or use a different one. Thanks!