Skip to main content
Suche schließen

Pravidlá STABILO SK Instagram súťaže

Instagram STABILO CZSK

Účelom týchto pravidiel je úplná úprava pravidiel súťaže „STABILO Vianočná súťaž“ (ďalej len „súťaž“) o 4 balíčky STABILO, prebiehajúce na instagramovom profile STABILO CZSK.

Usporiadateľ súťaže
Usporiadateľom súťaže je spoločnosť STABILO International GmbH podnikajúca na území Českej republiky prostredníctvom odštepného závodu STABILO International GmbH, organizační složka, so sídlom Bucharova 1314/8, 158 00 Praha 5, Česká republika, IČO: 27208273, DIČ: CZ03440478, zapísanej v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, Oddiel: A, Vložka: 50847 a podnikajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky STABILO International GmbH, organizačná zložka, so sídlom Kupeckého 8, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 35 979 887, DIČ: SK2022143365, zapísanej v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka č.: 1346/B (ďalej len „usporiadateľ“).

Usporiadateľ je prevádzkovateľom Instagram-ového profilu STABILO CZSK (ďalej len „Instagram-ový profil“). Táto súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, vyhodnocovaná ani spravovaná prevádzkovateľom sociálnej siete Instagram (ďalej len „Instagram“) a nijako s ňou nesúvisí. Prevádzkovateľovi Instagram-u nevznikajú v spojení s touto súťažou žiadne záväzky ani povinnosti voči účastníkom súťaže; spoločnosť Instagram je tak celkom oslobodená od akýchkoľvek záväzkov voči účastníkom súťaže. Účastník súťaže je uzrozumený s tým, že poskytuje svoje informácie usporiadateľovi súťaže a nie Instagram-u. Všetky dotazy, komentáre alebo sťažnosti ohľadom súťaže musia byť adresované usporiadateľovi, nie Instagram-u.

Miesto a doba konania súťaže
Súťaž prebieha v Českej republike a Slovenskej republike v dobe odo dňa 1.12.2022 do dňa 18.12.2022 (vrátane).

Podmienky účasti v súťaži
Účastníkom súťaže môže byť výlučne fyzická osoba staršia ako 15 rokov, s bydliskom a adresou na doručovanie na území Českej republiky nebo Slovenskej republiky, alebo fyzická osoba mladšia ako 15 rokov, ktorá bude v prípade výhry zastúpená zákonným zástupcom, s bydliskom a adresou na doručovanie na území Českej republiky nebo Slovenskej republiky (ďalej len „súťažiaci“).
Účasť v súťaži prostredníctvom Instagram-ového profilu inej osoby je vylúčená.
Osoby v pracovnoprávnom či inom obdobnom vzťahu k usporiadateľovi a osoby týmto osobám blízke v zmysle ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v znení neskorších predpisov a ust. § 116 a § 117 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, sú zo súťaže vylúčené. V prípade, ak sa niektorá z týchto osôb stane výhercom, výhra sa odovzdá novo vylosovanému súťažiacemu.
Do súťaže budú zaradení len tí súťažiaci, ktorí celkom splnia stanovené podmienky súťaže.

Súťažiaci musí byť užívateľom Instagram-u, a zároveň tento súťažiaci musí spĺňať všetky pravidlá použitia Facebook-u a Instagram-u uvedené na:   
www.facebook.com/policies 
www.facebook.com/policies/pages_groups_events/
www.facebook.com/help/instagram/179379842258600

V prípade zániku instagramového profilu z akéhokoľvek dôvodu alebo ukončenia jeho aktivity (vrátane jeho zablokovania) môže byť súťažiaci usporiadateľom zo súťaže vylúčený a stratí nárok na akúkoľvek výhru.
Účasť v súťaži je dobrovoľná.

Mechanizmus súťaže
Pravidlá sú jednoduché:
1. Súťažiaci nastaví sledovanie instagramového profilu www.instagram.com/stabiloczsk/
2. Súťažiaci napíše do komentára, aké jazyky zazneli vo videách.
Uzávierka je v nedeľu 18. decembra o 23:59.
Vyhlásenie prebehne po ukončení súťaže v rámci Stories na instagramovom profile www.instagram.com/stabiloczsk/.
Súťažiaci smie súťažiť iba jedným komentárom.

Uzávierka je v nedeľu 18. prosinca o 23:59.
Vyhlásenie prebehne po ukončení súťaže v rámci Stories na Instagram-ovom profile www.instagram.com/stabiloczsk/.
Súťažiaci môže súťažiť iba jedným komentárom.

Vyhodnotenie súťaže a odovzdanie výhry
Po uplynutí doby konania usporiadateľ vyhodnotí komentáre zverejnené na Instagram-u.
Usporiadateľ  zaradí do náhodného výberu výhercov výlučne tie komentáre, ktoré budú spĺňať podmienky. Komentáre ktoré nebudú spĺňať podmienky, nebudú zaradené do výberu. Usporiadateľ súťaže má výlučné právo posúdiť splnenie stanovených podmienok súťaže jednotlivými súťažiacimi. Usporiadateľ súťaže je oprávnený s okamžitou platnosťou vylúčiť súťažiaceho, a to v prípade, že bude mať podozrenie, že súťažiaci dosiahol výsledok v súťaži podvodným konaním alebo iným konaním, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi a je spôsobilé ovplyvniť výsledky súťaže. Toto rozhodnutie usporiadateľa je konečné, bez možnosti odvolania.

Usporiadateľ po skončení súťaže odmení výhrou vybraných súťažiacich, ktorí úplne splnili všetky podmienky súťaže. Výber výherných komentárov prebehne úplne náhodne. Rozdané budú celkom čtyry (4) balíčky. Dva poputujú na Slovensko a dva do Českej republiky. Balíček obsahuje 1x kreatívnu sadu ARTY, 1x sadu 4 ks SPLASH a 1x sadu 12 ks ARTY aquacolor. 

Najneskôr do (5) dní po skončení súťaže, usporiadateľ súťaž vyhodnotí podľa pravidiel tejto súťaže a vyhotoví zoznam súťažiacich ktorí obdŕža výhru (ďalej len „výherca“), a prostredníctvom svojho Instagram-ového profilu tento zoznam zverejní, s čím súťažiaci účasťou v súťaži vyslovujú svoj súhlas.
Výherca je povinný do (5) dní od vyhlásenia výsledkov súťaže kontaktovať usporiadateľa a zaslať mu prostredníctvom jeho Instagram-ového profilu priamu správu, v ktorej mu oznámi údaje potrebné pre zaslanie/odovzdanie výhry (t. j. najmä meno, priezvisko a adresu).

Márnym uplynutím lehoty stanovenej v predchádzajúcom odseku zanikne v prípade tohto výhercu nárok na výhru a bude vylosovaný nový výherca.
Ak sa usporiadateľ s výhercom v danom prípade nedohodnú inak, usporiadateľ odošle výhercovi výhru s využitím prevádzkovateľa poštových služieb. Usporiadateľ zasiela výhry výlučne v rámci územia Českej republiky a Slovenskej republiky. Usporiadateľ nezodpovedá za nedoručenie, omeškanie, stratu ani za poškodenie zaslanej výhry.

Usporiadateľ súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s účasťou v súťaži či v súvislosti s užívaním výhier. Výhru nemožno reklamovať.
Výhru nie je možné vyplatiť v peniazoch ani v inom plnení.
Usporiadateľ odošle výhru výhercovi do 30 dní po oznámení potrebných kontaktných údajov.

Spracúvanie osobných údajov a ochrana osobnosti
Osobné údaje súťažiacich, ktorí sa stanú výhercami, budú spravované spoločnosťou STABILO International GmbH podnikajúca na území Českej republiky prostredníctvom odštepného závodu STABILO International GmbH, organizační složka, so sídlom Bucharova 1314/8, 158 00 Praha 5, Česká republika, IČO: 27208273, DIČ: CZ03440478, zapísanej v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, Oddiel: A, Vložka: 50847, e-mail: info@stabilo.com, webová stránka: www.stabilo.com/cz/ a podnikajúcej na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky STABILO International GmbH, organizačná zložka, so sídlom Kupeckého 8, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 35 979 887, DIČ: SK2022143365, zapísanej v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka č.: 1346/B, e-mail: info.sk@stabilo.com, webová stránka: www.stabilo.com/sk/, ako prevádzkovateľom osobných údajov.
Súťažiaci majú právo na prístup k osobným údajom, na ich opravu, požadovať ich výmaz, ako aj právo na obmedzenie spracúvania, na prenos údajov, a právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, pokiaľ sa domnievajú, že ich osobné údaje sú spracúvané v rozpore s právnymi predpismi.

Osobné údaje poskytnuté súťažiacimi v rozsahu meno, priezvisko, názov Instagram-ového profilu a adresa na doručovanie výhier budú spracúvané za účelom preverenia platnosti účasti v súťaži, vyhodnotenia súťaže a zaslania výhry po dobu nevyhnutnú pre splnenie povinností usporiadateľa vyplývajúcich zo súťaže a potom po dobu nevyhnutnú na preukázanie riadneho splnenia povinností vyplývajúcich zo súťaže.
Súťažiaci berú na vedomie, že poskytnutie osobných údajov v hore uvedenom rozsahu je dobrovoľné. Avšak v prípade, že výherca usporiadateľovi osobné údaje potrebné na zaslanie výhry neposkytne, nemôže mu byť výhra zaslaná. 

Právnym základom spracúvanie osobných údajov v rozsahu nevyhnutnom pre splnenie povinností usporiadateľa voči výhercom je čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“).
Príjemcami osobných údajov súťažiacich môžu byť subjekty poskytujúce usporiadateľovi účtovné, finančné, audítorské, kontrolné a právne služby a poskytovatelia prepravných, poštových a zásielkových služieb.

Spoločné ustanovenia
Pravidlá súťaže sú uverejnené na odkaze www.stabilo.com/cz/o-stabilo/pravidlasouteze/ a www.stabilo.com/sk/o-stabilo/pravidlasutaze/. Každý účastník súťaže je povinný sa oboznámiť s týmito pravidlami, ktoré sa pre neho účasťou v súťaži stávajú záväznými.
Účasťou v súťaži prejavuje každý súťažiaci svoj súhlas s pravidlami a zaväzuje sa tieto pravidlá bezvýhradne dodržiavať. Súťažiaci, ktorý tieto pravidlá poruší, môže byť usporiadateľom zo súťaže vylúčený.

Usporiadateľ je oprávnený s konečnou platnosťou rozhodnúť o všetkých záležitostiach týkajúcich sa súťaže.
Dôvodom pre vylúčenie súťažiaceho zo súťaže je najmä duplicita Instagram-ového profilov či zrušenie Instagram-ového profilu atď. V tejto súvislosti si usporiadateľ vyhradzuje právo akejkoľvek kontroly jednotlivých súťažných registrácií či súťažných prehlásení, a to ako po stránke technickej, tak po stránke organizačnej vrátane náhodných kontrol e-mailových adries a Instagram-ových profilov jednotlivých súťažiacich vo vzťahu k ich užívateľom. Usporiadateľ si ďalej vyhradzuje právo vylúčiť účastníka, ktorého správanie či Instagram-ový profil odporuje pravidlám Facebook-u a Instagram-u.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť, upraviť, doplniť pravidlá súťaže či súťaž skrátiť, predĺžiť či úplne zrušiť bez uvedenia dôvodu a stanovenia náhrady, a to bez akýchkoľvek nárokov súťažiacich voči usporiadateľovi súťaže.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže odpovede vulgárne, zosmiešňujúce, rasistické alebo iným spôsobom urážlivé, a to bez akejkoľvek náhrady a bez povinnosti uvádzať dôvody takého rozhodnutia.
Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Vymáhania účasti v súťaži alebo výhier súdnou alebo inou právnou cestou je vylúčené. V prípade pochybností o dodržaní pravidiel súťaže znáša povinnosť preukázať rozhodné skutočnosti súťažiaci.
Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za akékoľvek technické problémy súvisiace najmä s pripojením k internetovej sieti,  funkčnosťou a dostupnosťou siete Instagram, s dostupnosťou alebo funkčnosťou webových stránok alebo s prenosom dát.

V prípade rozporu medzi textom skrátených pravidiel uvedeným v ktoromkoľvek materiáli prezentujúcim túto súťaž, a textom týchto úplných pravidiel, platí úplný text týchto pravidiel.

V Bratislave, dňa 1.12. 2022
 

Sorry, but your browser is really old.

Try to update it or use a different one. Thanks!