Skip to main content
Suche schließen

 

PREHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

STABILO International GmbH (ďalej len STABILO) je rozhodnuté pevne chrániť osobné údaje. Dodržujeme právne predpisy týkajúce sa ochrany osobných údajov, hlavne všeobecné nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR - General Data Protection Regulation), nemecký zákon o ochrane údajov (BDSG - German Data Protection Act) a nemecký zákon o telemédiách (TMG - German Telemedia Act) a urobíme všetko v rámci zaistenia ochrany Vašich osobných údajov. Taktiež je pre nás dôležité, aké údaje uchovávame a ako tieto údaje využívame. Prosím venujte pozornosť nasledujúcemu textu, ktorý Vás informuje o spôsobe akým zaobchádzame s Vašimi údajmi. Vyhradzujeme si právo aktualizovať obsah tohoto prehlásenia o ochrane osobných údajov a to z dôvodu adaptácie na nové právne ustanovenia a technický rozvoj, aby sme ochranu údajov mohli zabezpečiť taktiež do budúcna. Preto odporúčame pravideľne sledovať naše informácie a poznámky týkajúce sa spracovania údajov.

Uvedené Prehlásenie o ochrane osobných údajov je aplikovateľné spoločnosťou STABILO na internete pod doménou: www.stabilo.com/sk , rovnako tak aj na ďalších lokálnych internetových stránkách STABILO (ďalej len "internetová stránka").

 

1. Zodpovedná osoba a rozsah

Zodpovednou osobou je: STABILO International GmbH, Schwanweg 1, 905 62 Heroldsberg, Nemecko (ďalej len STABILO).

 

2. Úradník pre ochranu údajov

Naším úradníkom pre ochranu údajov je: pán Sebastian Meyer, Schwanweg 1, 905 62 Heroldsberg, Nemecko. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa ochrany údajov v našej spoločnosti sa prosím obráťte priamo naňho. Zastihnete ho na e-mailovej adrese: Datenschutz@schwan-stabilo.com

 

3. Všeobecné zásady spracovania údajov

Osobné údaje našich užívateľov zhromažďujeme a využívame až v momente zaistenia funkčnosti internetovej stránky, a taktiež pri dodaní našich výrobkov a služieb.

3.1. Osobné údaje

Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. To zahrňuje informácie ako napr. Vaše meno, e-mailová adresa, adresa, dátum narodenia alebo Vaše telefónne číslo. Neosobné údaje sú napr. údaje o počte užívateľov internetovej stránky.

3.2. Spracovanie osobných údajov

Spracovaním osobných údajov je akákoľvek operácia alebo súbor operácií, ktoré sú vykonané na osobných údajoch alebo na súboroch osobných údajov a to buď automatickými prostriedkami ako je zhromažďovanie, zaznamenávanie, organizácia, štruktúrovanie, uchovávanie, adaptácia alebo zmena, vyhľadávanie, konzultácia, využitie, zverejnenie prostredníctvom prenosu, šírenia alebo iného sprístupňovania, radenia alebo kombinácie, obmedzenia, vymazania alebo likvidácie.

Osobné údaje prostredníctvom našej internetovej stránky spracovávame iba v tom prípade, pokiaľ nám tieto údaje poskytnete, napr. vyplnením nášho kontaktného formulára alebo zaslaním e-mailu. Tieto údaje spracovávame k vymenovaným účelom alebo k účelom definovaným vo Vašej žiadosti. Vaše osobné údaje nezverejníme tretím stranám, pokiaľ nie je uvedené zákonom inak alebo pokiaľ ste nám k tomu nedali súhlas. Okrem toho môžeme využiť všeobecné informácie bez odhaľovania Vašich osobných údajov na www.stabilo.com/sk.

Vaše osobné údaje spracovávame prostredníctvom:

3.2.1. Kontaktný formulár

Na našej internetovej stránke Vám ponúkame možnosť kontaktovať nás prostredníctom nami poskytnutého kontaktného formulára. Aby sme mohli odpovedať na Váš dotaz alebo splniť Vašu požiadavku budeme potrebovať aby ste nám poskytli nasledujúce údaje: Vašu e-mailovú adresu, krajinu, krstné meno a priezvisko. Môžete sa slobodne rozhodnúť, či nám tieto informácie chcete poskytnút. Bez týchto informácií však nebudeme schopní Vašu otázku zodpovedať, príp. reagovať na Vašu požiadavku. Účelom špecifikácie týchto údajov je priradiť Vašu otázku alebo požiadavku a odpovedať Vám. Akonáhle na Vašu otázku alebo požiadavku zareagujeme, Vaše osobné údaje budú zmazané. Akékoľvek ďalšie uchovávanie údajov sa uskutoční iba v prípade, pokiaľ je vyžadované zákonom.

Spracovanie osobných údajov popísané v texte vyššie je vykonané podľa článku 6 (1) písm. b) a článku 6 (1) písm. f) GDPR.

3.2.2. Žiadosť o zamestnanie

Pokiaľ máte záujem o našu ponuku zamestnania, môžete nám poslať e-mail s Vašou žiadosťou na e-mailovou adresu: jobs.de@stabilo.com alebo poštou na našu poštovú adresu. Ujisťujeme Vás, že Vaše osobné údaje spracujeme len k účelom uskutočnenia procesu žiadosti o zamestnanie. Vaše osobné údaje budú uchované počas doby 6 mesiacov po ukončení procesu žiadosti o zamestnanie.

Spracovanie osobných údajov popísané v texte vyššie je vykonané podľa článku 6 (1) písm. b) a článku 6 (1) písm. f) GDPR.

3.3. Právny základ

Zhromažďovanie a spracovanie Vašich osobných údajov prebieha na základe Vášho súhlasu. Právny základ pre toto spracovanie osobných údajov je článok 6 (1) písm. a) GDPR. Môže nastať výnimka, pokiaľ získanie súhlasu nie je možné alebo je povolené zákonom. Pokiaľ je spracovanie Vašich osobných údajov nevyhnutné k naplneniu zmluvy (ktorej stranou dátový subjekt je), alebo k naplneniu krokov na žiadosť dátového subjektu pred uzavretím zmluvy, právny základ pre toto spracovanie údajov je článok 6 (1) písm. b) GDPR. Pokiaľ je spracovanie Vašich osobných údajov nutné k dodržaniu zákonnej povinnosti, ktorej my ako kontrolóri podliehame, právny základ pre toto spracovanie údajov je článok 6 (1) písm. c) GDPR.

Pokiaľ je spracovanie Vašich osobných údajov nutné pre účely nami sledovaných legitímnych záujmov, okrem toho ak sú takéto záujmy prekročené inými záujmami alebo základnými právami a slobodami dátového subjektu, ktoré vyžadujú ochranu osobných údajov, právny základ pre toto spracovanie osobných údajov je článok 6 (1) písm. f) GDPR.

 

4. Cookies

Nížšie popisujeme spracovanie operácií spojených s využitím cookies, sessions a logfiles.

4.1.  Využitie cookies, sessions a logfiles

Cookies je malý textový súbor uložený v medzipamäti Vášho prehliadača a umožňuje analýzu Vášho využitia našej internetovej stránky alebo zaisťuje funkčnosť internetovej stránky. Ďalej naši partneri využívajú cookies k vyhodnocovaniu správania užívateľa k reklamným účelom (sociálne zacielenie). Sessions je jednotlivá session, ktorá bude počas krátkej doby uložená na našom serveri. Logfiles sú tvorené serverom a uchovávané nami. Obsahujú automaticky generované logs všetkých alebo špecifické aktivity procesov v počítačovom systéme.

4.2. Údaje zhromažďované pomocou cookies

Až na IP adresu nebudou v cookies, sessions a logfiles uchovávána žádná osobní data. Navíc, tyto soubory nemohou přenášet viry, provádět počítačovou špionáž nebo odesílat nedetekované e-maily. Každý webový server také může číst pouze taková cookies, jaká si sám umístil.

Nasledovné údaje sú automaticky zhromažďované prostredníctvom cookies, sessions a logfiles, keď si spustíte našu internetovú stránku:

 • Vaša internetová adresa (IP adresa) / názov hostiteľa
 • druh agenta / prehliadača a verzia
 • internetová stránka z ktorej pochádzate (referenčná URL)
 • použitý operačný systém
 • stránky zobrazené na našej internetovej stránke
 • dátum a čas prístupu
 • session (pre registrovaných užívateľov)
 • session ID (pre registrovaných užívateľov)

Tieto údaje sú uchovávané oddelene od údajov, ktoré ste nám poskytli a nie sú prepojené s ďalšími osobnými údajmi. Údaje spracované podľa 4.2. sú spracované k štatistickým účelom a to k optimalizácii našej internetovej stránky a ponuky.

4.3. Google Analytics

Táto internetová stránka používa Google Analytics, internetový analytický servis od Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland ("Google"). Google Analytics používa cookies k umožneniu analýzy Vášho využívania našej internetovej stránky.

Informácie o Vašom využití našej internetovej stránky generované prostredníctvom cookies ako napr. čas, miesto a frekvencia využívania internetovej stránky sú zvyčajne prenášané na Google server v USA a sú tu uložené. Pri využívaní Google analýz nesmieme zabúdať, že na rozdiel od IP adresy Google spracováva aj ďalšie osobné údaje. Buďte prosím informování, že takéto informácie môžu byť prenášané Googlom tretím stranám, pokiaľ je to vyžadované zákonom alebo pokiaľ Google zmluvne zaviaže tretie strany takéto údaje spracovávať.

Google použije informácie zhromaždené pomocou cookies k hodnoteniu Vášho využitia internetovej stránky, aby pre nás mohol zostaviť správy o internetových aktivitách a poskytovať doplnkové služby spojené s internetovou stránkou a využívaním Internetu. Google nespojí Vašu IP adresu s ďalšími osobnými údajmi zhromaždenými Googlom.

Máte možnosť Googlu zabrániť získavať a spracovávať údaje generované cookies a údaje vzťahujúce sa k Vášmu užívaniu našej internetovej stránky (vr. Vašej IP adresy) stiahnutím a inštaláciou pluginu prehliadača (zapojenie) od Googlu. Viac informácií o Opt-out funkci Google analýz nájdete na: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Buďte prosím informovaní, že v takomto prípade Vám nebudú k dispozícii všetky funkcie tejto internetovej stránky.

Toto zapojenie zabraňuje Google Analytics podávať informácie o Vašich návštevách stránky. Toto zapojenie nezabraňuje akýmkoľvek ďalším analýzam.

Majte prosím na pamäti, že nemôžete používať plug-in prehliadača popísaný vyššie počas návštevy našej internetovej stránky prostredníctvom prehliadača mobilného zariadenia (smartphonu alebo tabletu). Keď používate mobilné zariadenie môžete Google analýzam zabrániť, aby zachytily Vaše užívateľské údaje kliknutím na tento link: deactivate Google Analytics.

Kliknutím na tento link sa do Vášho prehliadača umiestni tzv. Opt-out cookie. To Google analýzam zabráni podávať informácie o Vašej návštevě stránky. Majte prosím na pamäti, že Opt-out cookie platí len pre tento prehliadač a len pre túto doménu. Pokiaľ v tomto prehliadači zmažete cookies, bude zmazané i Opt-out cookie. K opätovnému zabráneniu Google analýzam zachytávať údaje musíte znovu kliknúť na tento link. Opt-out cookie možno tiež využiť ako alternatívu k plug-inu viď vyššie, pokiaľ vo Vašom počítači použijete prehliadač.

K zaisteniu najlepšej možnej ochrany Vašich osobných údajov boli Google analýzy rozšírené kódom “anonymné IP” na tejto internetovej stránke. Tento kód spôsobuje zmazanie posledných 8 bitov IP adries a IP adresa je tým pádom zhromažďovaná anonymne (tzv. IP-maskovanie). Vaša IP adresa bude Googlom v zásade skrátená a to ešte pred prenosom medzi členskými štátmi Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru a bude teda anonymná. Len vo výnimočných prípadoch bude plná IP adresa prenášaná na Google server v USA a tu taktiež skrátená.

4.4. Facebook Pixel

Táto internetová stránka používa Facebook Pixel od „Facebooku“ (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, California 94304, USA). Facebook zobrazuje reklamy užívateľom, ktorí navštívili naše internetové stránky a online služby a zaujímajú sa o konkrétnu ponuku. Prostredníctvom Facebook Pixelu na našom webe sa uskutočňuje priame spojenie so servermi Facebooku. Facebook k týmto analýzam využívá cookies. Facebook dostáva informácie o tom, že ste navštívili našu internetovú stránku a priraďuje tieto informácie k Vášmu osobnému facebookovému účtu. Nemáme žiadny vlyv na rozsah a typ informácií, a to vrátane Vašich osobnách údajov, ktoré sú prenášané na Facebook. Viac informácií týkajúcich sa Vašich práv a možností ochrany Vašich údajov nájdete na internetovej stránke so zásadami ochrany osobných údajov na Facebooku: https://www.facebook.com/about/privacy. My sami tieto údaje na Facebook neprenášame. Viac informácií nájdete na: https://www.facebook.com/policy.phphttps://www.facebook.com/help/186325668085084.

4.5 Prevencia cookies

Pokiaľ máte námietky k používaniu cookies, sessions a logfiles, môžete blokovať alebo obmedziť ich využívanie vo Vašom prehliadači. Nemožno vylúčiť, že v tomto prípade zrejme nebudete môcť i na našich internetových stránkach využívať individuálne funkcie.

Po uzatvorení Vášho prehliadača sú vymazané session-cookies, ostatné cookies sú vymazané po uplynutí jedného roku. Cookies od našich partnerov napr. Googlu (4.3) sú vymazané po max. 24 mesiacoch. Používanie cookies Googlom môžete deaktivovať pomocou návštevy deaktivačnej stránky Googlu. Prípadne môžete deaktivovať využívanie cookies tretími stranami pomocou návštevy deaktivačnej stránky sieťovej iniciatívy.

4.6. Právny základ

Činnosti spracovania popísané vyššie sú nevyhnutné k účelom nami sledovaných legitímnych záujmov. Právny základ pre toto spracovanie údajov je článok 6 (1) písm. f) GDPR.

 

5. Bezpečnosť údajov a preventívne opatrenia

Zaväzujeme se k ochrane Vášho súkromia a k strarostlivosti o Vaše dôverné osobné údaje. Aby sme zabránili akejkoľvek manipulácii, strate alebo zneužitiu Vašich údajov nami uchovanými, prijímáme rozsiahle technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, ktoré sú pravideľne preskúmavané a adaptované na technologický rozvoj. Intenzívne školenia našich zamestnancov a ich povinnosť zabezpečiť bezpečnosť údajov zaisťujú, že Vaše osobné údaje sú považované za dôverné.

5.1. Zodpovednosť užívateľa

Naliehavo Vás žiadame, aby ste tiež prijali všetky možné opatrenia k ochrane Vašich údajov počas práce na Internete. Vlyvom štruktúry Internetu pre nás nie je možné zaistiť, aby tretie strany, ktoré nie sú zahrnuté do rozsahu našej zodpovednosti prijímali identické opatrenia týkajíce sa súkromia a bezpečnosti. Prípadne pokiaľ osobné údaje nie sú šifrované alebo sú zasielané e-mailom, môžu byt viditeľné alebo čitateľné stretím stranám. Na to nemáme žiadny vplyv. Je zodpovednosťou užívateľa chrániť svoje údaje šifrou alebo inými spôsobmi.

5.2. Šifrovanie

K šifrovaniu Vašich údajov na všetkých internetových stránkach, ktoré vyžadujú poskytovanie osobných údajov používame SSL (Secure Sockets Layer). SSL šifrovanie Vaše údaje pred predaním na náš server maskuje a to takým spôsobom, že nie je možné tretími stranami ich rozkľúčovanie. To chráni bezpečnosť Vašich osobných údajov.

5.3. Technické bezpečnostné opatrenia v spoločnosti STABILO

 • Šifrovanie prenosu citlivých údajov SSL certifikáty od dotSource, Goethestraße 1, 07773 Jena, Nemecko.
 • Bezpečnosť serveru: firewall systém chráni naše servery pred útokmi.
 • Vnútorný bezpečnostný systém a autorizačná koncepcia zaisťujú, že Vaše citlivé údaje nie sú prístupné našim zamestnancom, pokiaľ nemajú špeciálnu autorizáciu.


6. Poskytovatelia služieb spracovávajúci osobné údaje

Zamestnávame poskytovateľov služieb, ktorí spracovávajú osobné údaje v našom zastúpení na základe našich pokynov. Poskytovatelia služieb musia dodržiavať všetky predpisy o ochrane údajov a údaje spracovávať v súlade s našimi inštrukciami. Naši poskytovatelia služieb boli starostlivo vybraní a prístupy do Vašich osobných údajov získavajú len do určitej miery a do doby nevyhnutnej k uskutočňovaniu ich služieb.

Poskytovatelia služieb v tretích krajinách ako je napr. USA a krajiny mimo Európskeho hospodárskeho priestoru sú predmetom predpisu o ochrane údajov, ktoré nechráni osobné údaje v rovnakej miere ako v Európskej únii. Pokiaľ by sme mali Vaše osobné údaje spracovávať v krajinách, ktoré poskytujú tak vysokú úroveň súkromia údajov ako v Európskej únii, potom zaistíme pomocou zmluvných predpisov a ďalších nástrojov, že Vaše osobné údaje budú bezpečne a adekvátne chránené.

 

7. Doba uchovávania

Vaše údaje budú uchovávané len počas doby, ktorú vyžaduje zákon. Vaše údaje budú zmazané pokiaľ ste si stiahli súhlas k spracovávaniu Vašich údajov alebo bol splnený účel spracovania Vašich údajov, alebo pokiaľ už spracovávanie už nie je z akýchkoľvek legálnych dôvodov legitímne. Akákoľvek zadržiavacia doba (tj. doba uchovávania) vyžadovaná zákonom zostáva nedotknutá. Počas štatutárnej zadržiavacej doby Vaše údaje nebudú spracovávané k iným účelom.

 

8. Dotknuté práva

Z GDPR pre Vás ako pre dotknutú osobu vyplývajú následujúce práva, pokiaľ ide o spracovanie Vašich osobných údajov:

8.1. Právo prístupu

Podľa článku 15 GDPR môžete požadovať informácie o Vašich osobných údajoch nami spracovávaných. Predovšetkým môžete požadovať informácie o zdroji údajov, príjemcoch týchto údajov alebo kategóriách príjemcov, a rovnako tak o účeloch spracovávania.

8.2. Právo námietky

Pokiaľ je spracovávanie Vašich osobných údajov založené na Vašom súhlase možete k tomuto spracovávaniu vzniesť do budúcna námietky a to kedykoľvek a bez uvedenia dôvodov. Učiniť tak môžete na e-mailovej adrese: info@stabilo.com alebo v liste zaslanom na adresu: STABILO International GmbH, Schwanweg 1, 905 62 Heroldsberg, Nemecko.

8.3. Právo na opravu

Podľa článku 16 GDPR môžete okamžite žiadať opravu chyby alebo kompletáciu Vašich osobných údajov nami uchovaných.

8.4. Právo výmazu alebo obmedzenia

Podľa článku 17 GDPR môžete zažiadať o výmaz Vašich osobných údajov nami uchovanými. Osobné údaje budú vymazané počas 7 pracovných dní od Vašej žiadosti. Akákoľvek zadržiavacia doba (tj. doba uchovávania) vyžadovaná zákonom zostává nedotknutá. Pokiaľ Vaše údaje nemôžu byt vplyvom tejto zadržiavacej doby vymazané, môže byt aplikovaná len obmedzenosť spracovávania. Po vymazaní Vašich údajov nemôže byť vyhotovené žiadne prístupové právo.

8.5. Právo na prenášateľnosť údajov

Podľa článku 20 GDPR môžete požadovať späť Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte, alebo môžete požadovať prenos na inú zodpovednú osobu a to do tej doby, pokiaľ je to technicky možné.

8.6. Právo na zrušenie

Podľa článku 7 (3) GDPR môžete zrušiť Váš prvý súhlas daný nám a to kedykoľvek. Výsledkom bude zákaz pokračovať v našom spracovaní údajov v budúcnosti, na základe tohoto súhlasu. V tomto prípade nebudete môcť v plnom rozsahu využívať online servis našej spoločnosti.

8.7. Uplatňovanie príslušných práv

K uplatneniu vyššie uvedených práv nás prosím kontaktujte na e-maili: info@stabilo.com alebo na adrese: STABILO International GmbH, Schwanweg 1, 905 62 Heroldsberg, Nemecko. Vaše osobné údaje (príp. Váš e-mail, meno a telefónne číslo) budú využité k zodpovedaniu Vašich otázok alebo k reakcii na Váš záujem. Tieto údaje budú odstránené pokiaľ už nebude nutné ich uchovávať; v prípade štatutárnej zadržiavacej doby môže byť spracovávanie len limitované.

 

9. Sťažnosť na organ dozoru
Podľa článku 77 GDPR máte právo sťažovať sa na orgán dozoru. Pravidlom je, že orgán dozoru môžete kontaktovať na mieste Vášho pobytu, na Vašom pracovisku alebo v centrále našej spoločnosti.

 

 

Sorry, but your browser is really old.

Try to update it or use a different one. Thanks!