Skip to main content
Suche schließen

 

VYHLÁSANIE O OCHRANE ÚDAJOV PRE SÚŤAŽIACICH

 

STABILO International GmbH Vyhlásenie o ochrane osobných údajov v rámci súťaží

Spoločnosť STABILO International GmbH sa pevne zaviazala k ochrane údajov. Preto sa samozrejme prísne riadime právnymi predpismi týkajúcimi sa ochrany osobných údajov, obzvlášť všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (GDPR – General Data Protection Regulation), nemeckým zákonom o ochrane údajov (BDSG – German Data Protection Act) a nemeckým zákonom o telekomunikačných médiách (TMG – Deutsche Telemedia Act), a robíme všetko pre zaistenie ochrany Vašich osobných údajov. Navyše je pre nás dôležité, aby ste vždy vedeli aké údaje uchovávame a ako ich používame. Venujte prosím chvíľku prečítaním si nasledujúceho textu, ktorý Vás informuje o tom, akým spôsobom spracúvame Vaše údaje v rámci súťaží. Vyhradzujeme si právo čas od času revidovať obsah tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov v rámci súťaží, a to obzvlášť  za účelom jeho zosúladenia s novými právnymi ustanoveniami a technickým rozvojom, aby sme mohli ochranu údajov zabezpečiť tiež do budúcna. Odporúčame preto pravidelne brať na vedomie naše informácie a poznámky týkajúce sa spracovania údajov.

 

1.    Prevádzkovateľ osobných údajov

Prevádzkovateľom osobných údajov je: STABILO International GmbH, Schwanweg 1 – 90562 Heroldsberg, Nemecko (ďalej “STABILO”).

 

2.    Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov

Našou zodpovednou osobou za ochranu osobných údajov je: pán. Sebastian Meyer, Schwanweg 1 – 90562 Heroldsberg, Nemecko. V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom Vyhlásenia o ochrane osobných údajov, kontaktuje prosím našu zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov na e-mailovej adrese: Datenschutz@schwan-stabilo.com.

 

3.    Spracovanie údajov v rámci súťaží

Osobné údaje účastníka súťaže (napr. meno, priezvisko, užívateľské meno, e-mail, adresa a štát) sa zhromažďujú iba na účely súvisiace s vyhlásením súťaže, a za účelom informovania účastníka, že bol vybraný ako výherca. V prípade odoslania výhry budeme potrebovať adresu výhercu. Osobné údaje sú zhromažďované iba vtedy, keď nám tieto údaje poskytnete. Môžete sa rozhodnúť, či nám tieto údaje chcete poskytnúť alebo nie. Bez poskytnutia určitých osobných údajov nie je možné sa súťaže zúčastniť. Osobné údaje obvykle nie je možné poskytnúť tretím stranám. Avšak, aby sme mohli spracovávať poštu a iné technické príkazy súvisiace so súťažou a zaslaním cien, môžeme využiť určitých poskytovateľov služieb, ktorí by mohli získať informácie o určitých osobných údajoch účastníkov. Prosím, vezmite na vedomie, že v takom prípade vyberáme poskytovateľa služieb s maximálnou starostlivosťou a uzatvárame záväzné zmluvy týkajúce sa spracovania osobných údajov.

Právnym základom pre spracovanie Vašich údajov pri registrácii a v priebehu súťaže je čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, t. j. spracovanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej je dotknutá osoba jednou zo zmluvných strán.

 

4.    Práva dotknutej osoby

Z GDPR pre Vás ako pre dotknutú osobu vyplývajú nasledujúce práva, pokiaľ ide o spracovanie Vašich osobných údajov:

 

4.1.    Právo na prístup k osobným údajom

Podľa článku 15 GDPR môžete požadovať informácie o Vašich osobných údajoch nami spracovávaných. Obzvlášť môžete požadovať informácie o zdroji údajov, pokiaľ nie sú získané od Vás ako od dotknutej osoby, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov týchto údajov a takisto aj o účeloch spracovania.

 

4.2.    Právo namietať

Podľa článku 21 GDPR môžete, pokiaľ je spracovanie Vašich osobných údajov založené na článku 6 ods. 1 písm. e) GDPR (t. j. spracovanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi), alebo článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR (spracovanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana), k tomuto spracovaniu vzniesť do budúcnosti kedykoľvek námietky, a to z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie. Pokiaľ sa Vaše osobné údaje spracovávajú pre účely priameho marketingu, máte právo vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu kedykoľvek a bez uvedenia dôvodu. Urobiť tak môžete na e-mailovej adrese: info@stabilo.com alebo v liste: STABILO International GmbH, Schwanweg 1 – 90562 Heroldsberg, Nemecko.

 

4.3.    Právo na opravu

Podľa článku 16 GDPR môžete požadovať bez zbytočného odkladu opravu nepresných osobných údajov alebo doplnenie Vašich neúplných osobných údajov nami spracovávaných.

 

4.4.    Právo na vymazanie alebo na obmedzenie spracovania

Ak je udaný niektorý z dôvodov uvedených v článku 17 GDPR, môžete požadovať vymazanie Vašich osobných údajov. Osobné údaje sú väčšinou odstránené v lehote 7 pracovných dní od doručenia Vašej žiadosti. Akákoľvek retenčná doba (t. j. doba uchovávania) vyžadovaná právnymi predpismi zostáva nedotknutá. Pokiaľ Vaše údaje nemôžu byť vplyvom tejto retenčnej doby vymazané, môže byť aplikovaná iba reštrikcia spracovania v zmysle článku 18 GDPR. Po vymazaní Vašich osobných údajov nemáte právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom.

 

4.5.    Právo na prenosnosť údajov

Podľa článku 20 GDPR môžete požadovať zaslanie Vašich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, alebo môžete požiadať o prenos osobných údajov k inému prevádzkovateľovi, pokiaľ to bude možné s patričnými technickými prostriedkami.

 

4.6.    Právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov

Podľa článku 7 ods. 3 GDPR môžete kedykoľvek odvolať Vami udelený súhlas, ak je spracovanie Vašich osobných údajov založené na Vašom súhlase. V dôsledku toho nebudeme môcť v budúcnosti pokračovať v spracovaní Vašich osobných údajov. V tomto prípade nebudete môcť v plnom rozsahu využívať online servis našej spoločnosti.

 

4.7.    Uplatňovanie príslušných práv

Ak chcete uplatniť vyššie uvedené práva, kontaktujte nás na adrese: instagram@stabilo.com alebo na adrese: STABILO International GmbH, Schwanweg 1 – 90562 Heroldsberg, Nemecko. Vaše osobné údaje (t. j. Váš e-mail, meno, priezvisko, telefónne číslo, prípadne adresa) budú využité k zodpovedaniu Vašich otázok alebo k reakcii na Vašu požiadavku. Tieto údaje budú odstránené, pokiaľ už nebude nutné ich uchovávať; v prípade zákonnej retenčnej doby môže byť spracovanie osobných údajov iba limitované.


5.    Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Podľa čl. 77 GDPR máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu. Spravidla sa môžete obrátiť na dozorný orgán v členskom štáte Vášho obvyklého bydliska, miesta výkonu zamestnania alebo miesta, v ktorom sa nachádza centrála našej spoločnosti. V Slovenskej republike je týmto dozorným úradom Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom v Bratislave.

 

 

 

Sorry, but your browser is really old.

Try to update it or use a different one. Thanks!