Skip to main content
Suche schließen

"SZÍNEZZ SZAVAKKAL”

NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

&

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

„STABILO SZÍNES SZAVAK” NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

A „STABILO SZÍNES SZAVAK” elnevezésű nyereményjáték (”Játék”) szervezője és lebonyolítója a STABILO International GmbH Magyarországi Fióktelepe a (székhely: 1033 Budapest, Szőlőkert köz 7.; cégjegyzékszám: Cg. 01-17-000801) (”Szervező” vagy „Játékszervező”).

2. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

2.1 A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, továbbá nyilvános TikTok profillal rendelkező, 14. életévét betöltött, a 2.5 pontban meghatározott személyek körébe nem eső, természetes személy (”Játékos”) vehet részt, aki TikTok profillal rendelkezik. A nyereményjátékban kizárólag azon természetes személy jogosult részt venni, aki a www.tiktok.com domain alatti weboldalon (a továbbiakban:”TikTok”) 2022.10.17. és 2022.11.06. között saját profiloldalán nyilvánosan közzéteszi az alábbiak szerinti posztot és feltünteti a #stabiloszinesszavak hashtaget. A Játékban azok a TikTokon közzétett tartalmak vesznek részt, amelyek a STABILO point 88 tűfilc kínálatban szereplő bármely színnek új, egyedi nevet adnak, vagy a szín új, egyedi, kitalált nevét dalszövegbe (versébe) foglalják, vagy a szín új, egyedi, kitalált nevét dal formájában tartalmazzák, és a Játékos a posztban megjelöli a #stabiloszinesszavak hashtaget.

A Játékos akkor vesz részt a Játékban, ha a fenti tartalmat (a szín Játékos által kitalált nevét, vagy az ezt tartalmazó dalrészletet, dalt, vagy versét) #stabiloszinesszavak hashtaggel a saját TikTok profiljával posztként nyilvánosan közzéteszi. A Játékos a fenti tartalomhoz felhasználhatja a TikTokon elérhető VALMAR-STABILO klip zenei alapját is, illetve el is énekelheti, azonban egyik sem kizárólagos feltétele a Játékban történő részvételnek. A Játékban kizárólag azon magánszemélyek vehetnek részt, akik a fentieknek megfelelő, általuk kitalált tartalommal vesznek részt a Játékban. Játékszervező kizárja a Játékból azokat, akik obszcén, diszkriminatív, sértő vagy jogsértő tartalmat tesznek közzé, vagy a közzétett tartalom nem felel meg a Játék szabályzatnak, ideértve azt az esetet is, ha a szín elnevezését, szöveget (versét) vagy dalt, illetve a felvételt nyilvánvalóan nem a Játékos készítette (ideértve azt is, ha például letöltötte valahonnan). A Játékos által feltöltött video, tartalom nem tartalmazhat trágár vagy sértő kifejezéseket, továbbá durva, gyűlöletkeltő vagy diszkriminatív beszédmódot, kifejezéseket, vagy ilyen (képi vagy egyéb) megnyilvánulást. Az ilyen tartalmakat feltöltő Játékosokat a Szervező a Játékból kizárja, és kérheti az ilyen tartalom eltávolítását a TikTokról. A Játékos a Játékban kizárólag általa kitalált szín elnevezéssel, illetve általa írt versével (szöveggel), vagy dallal, dalszöveggel, általa felvett és kreált Tartalommal vehet részt. A Játékos kizárólag olyan képet, szöveget, felvételt, videót, (kép-, és/ vagy hangfelvételt) vagy más tartalmat (a továbbiakban együttesen: „Tartalom”) tölthet fel, csak olyan Tartalommal vehet részt a Játékban, amelyre vonatkozó valamennyi korlátlan és kizárólagos joggal a Játékos kizárólagosan rendelkezik. A Játékban kizárólag azon Játékosok vesznek részt, akik a fentieknek megfelelő Tartalmat a Játék időtartama alatt a TikTokra (saját TikTok profiljukkal) nyilvánosan feltöltik, és a közzétett posztban megjelölik a #stabiloszinesszavak hashtaget.

2.2 A Játék időtartama alatt egy Játékos több Tartalommal is jogosult részt venni a Játékban. A Szervező kizárja mindennemű felelősségét a valótlan TikTok profilokból eredően.

2.3 Azok a Tartalmak, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból kizárásra kerülnek.

2.4 A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó hibák, hiányosságok tekintetében mindennemű felelősségét kizárja. Szervező kizárja a felelősségét a szervert ért külső, ún. SQL támadások, illetve a telefon és/vagy internethálózatot, kiszolgáló hálózatot ért támadások, meghibásodás esetére.

2.5 A Játékból ki vannak zárva:

• 14 év alatti személyek,

• a Szervező, és a Játék lebonyolításában részt vevő bármely harmadik személy, szervezet, valamint mindezek vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 paragrafusában meghatározott hozzátartozói.

2.6 A Játékban kizárólag olyan Tartalommal lehetséges részt venni,

a) amelynek szerzői és vagyoni jogaival kizárólag a Játékos rendelkezik, és

b) nem sérelmes más személyekre nézve, nem obszcén, és nem jogsértő

c) amennyiben a Tartalomban (pld. felvételen) más személyek is szerepelnek vagy megjelennek (ideértve, ha csak a hangjuk, vagy csak képmásuk jelenik meg), úgy a Játékos felelőssége és kötelessége, hogy a Tartalomban szereplő, megjelenő vagy felismerhető személyektől, a hozzájárulást (kiskorú személyek esetén a törvényes képviselőjük hozzájárulásával együtt) beszerezze, és a Játékos kizárólag valamennyi személy, illetve törvényes képviselőjük jóváhagyása esetén töltheti fel a Tartalmat és vehet részt a Játékban.

A felvétel beküldésével a Játékos a jelen Játékszabályzatot elfogadja és betartani vállalja. A Szervező úgy tekinti, hogy a Játékos a Játékban való részvételével szavatol és felelősséget vállal azért, hogy a feltöltött Tartalmak a fentieknek megfelelnek. 3 Amennyiben felmerül, hogy a Tartalom a fenti követelményeknek vagy a Játékszabályzatnak egyéb okból nem felel meg, úgy a Szervező jogosult a Játékból a Játékost és az általa feltöltött Tartalmat kizárni. A Játékban történő részvétellel, a Tartalom (kép, szöveg, felvétel stb.) feltöltésével a Játékos szavatolja, hogy • az általa feltöltött Tartalom kizárólag a saját szellemi alkotása, annak szerzői-, és szomszédos jogaival kizárólag a Játékos rendelkezik, valamint • az általa feltöltött Tartalom nem sérti mások személyiségi jogait, szerzői-, szomszédos-, védjegy-, adatvédelmi, általános polgári jogi vagy egyéb jogait stb.

2.7 A Játékos tudomással bír arról, hogy Játék nyerteseinek a TikTokra - a Játék keretében - feltöltött Tartalom alatti kommentben jeleníti meg a Szervező, amennyiben a Játékos nyert.

3. A JÁTÉK MENETE

3.1 A 2022. október 17. és 2022. november 6. között közzétett, és 2022. november 6-án 24:00 órakor elérhető, a Játékszabályzatnak megfelelő Tartalmak vesznek részt a Játékban.

3.2 A Tartalmakat a Játékszervező és a VALMAR Zenekar tagjai együttesen bírálják el: a színek elnevezését a Szervező, míg a dalszövegeket és verséket a VALMAR Együttes zsűrizi.

3.3 Szervező a legjobbnak ítélt Tartalmak beküldőjét nyereménnyel jutalmazza:

a) A 15 legkreatívabb szín névadó egy-egy bruttó 25 000 Ft értékű STABILO ajándékcsomagot nyer, továbbá

b) A 15 legjobb versét (dalszöveget) vagy dalt nyilvánosan feltöltő játékos egy-egy bruttó 25 000 Ft értékű STABILO ajándékcsomagot és egy-egy egyénre szabott STABILO X VALMAR merch pólót nyer, továbbá

c) A 3 legjobb dalszöveg (verse) vagy dal írója Meet and Greet program keretében személyesen találkozhat a VALMAR Együttessel („Főnyeremény”).

3.4 Szervező a nyertes Játékosokat („Nyertes”) a TikTok-on az általuk feltöltött Tartalom alatt kommentben értesíti arról, hogy nyertek; a Nyertesnek 3 (három) napon belül fel kell vennie a kapcsolatot a Szervezővel az info.hu@stabilo.com email címen és meg kell adnia a Nyeremény kézbesítéséhez szükséges adatait.

4. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

A Tartalmakat 2022. október 17-től 2022. november 6-án 24:00 óráig lehetséges feltölteni, az ezen időpontig a TikTokra feltöltött Tartalmakkal lehetséges részt venni a Játékban. A Nyertesekről a zsűri 2022. november 10-ig dönt, és a Szervező a Nyerteseket a TikTokon a Nyertes Tartalom alatti kommentben 2022. november 12-ig értesíti.

5. EREDMÉNYHIRDETÉS

5.1 A Szervező a kiválasztott Nyerteseket a TikTokon a Nyertes Tartalomhoz fűzött kommentben értesíti 2022. november 12-ig, és felhívja a Nyertes figyelmét, hogy 3 (három) 4 napon belül emailben vegye fel a kapcsolatot a Szervezővel az info.hu@stabilo.com email címre küldött emailben. Felhívjuk a figyelmet, hogy a Szervező csak azon nyerteseket tudja értesíteni, akik engedélyezik a hozzászólási lehetőséget az általuk a játékban közétett Tartalom alatt.

5.2 A Szervező a Tartalmak közül kiválasztja a 3.3 pontban megjelölt számú Nyertest, és a Nyertesekkel azonos számú pótnyertest.

6. NYEREMÉNYEK, NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA

6.1 A Játék nyertesei az alábbi nyereményekre válnak jogosulttá:

a) 30 darab bruttó 25 000 Ft értékű STABILO ajándékcsomag,

b) 15 darab egyénre szabott STABILO X VALMAR merch póló

c) Főnyeremény: 3 Nyertes Meet and Greet program keretében személyesen találkozhat a VALMAR Együttes tagjaival. - a továbbiakban együttesen: „Nyeremény” vagy „Nyeremények”.

 

Bruttó 25 000 Ft értékű STABILO ajándékcsomag tartalma:

1 db 7023-01-5 STABILO BOSS ORIGINAL asztali szett (23 szín)

1 db 6830-2 STABILO Pen 68 rollerszett (30 szín)

1 db 488/12-01 STABILO pointMax pasztell szett (12 szín)

 

6.2 A Nyeremények készpénzre nem válthatók és másra át nem ruházhatók.

6.3 Szervező a Nyerteseket a fentiek szerint értesíti. Amennyiben a Nyertes az értesítést követő 3 (három) napon belül nem veszi fel a kapcsolatot a Szervezővel, vagy nem küldi meg a Nyeremény kézbesítéséhez szükséges adatait, úgy a Szervező ismételt kommentben értesíti a Nyertest. Amennyiben a Nyertes a második értesítést követő 3 (három) napon belül sem veszi fel a kapcsolatot a Szervezővel, vagy a szükséges adatokat kérésre 3 (három) napon belül nem küldi meg, vagy a megküldött (6.1 pont a) vagy b) alpontja szerinti) Nyeremény - a Nyertes által megadott címen - nem kézbesíthető, úgy a nyertes elveszíti a Nyereményre való jogosultságát, és a Szervező a Nyereményt az első, illetve a soron következő pótnyertesnek adja át.

6.4 A Nyerteseknek a 6.1 pont a) és b) pontja szerinti Nyereményeket a Szervező GLS futárszolgálattal juttatja el a Nyertes által email üzenetben megadott magyarországi címre. A Nyertes köteles együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremény a részére átadásra kerüljön. Amennyiben a futár általi kézbesítés eredménytelen, (vagyis a futárcég által megkísérelt átadás eredménytelen, és a Nyertes a futárcég értesítésére, a GLS által meghatározott időn belül sem veszi át a Nyereményt) úgy a kézbesítés sikertelenségét követően a Nyeremény átadását meghiúsultnak kell tekinteni, és Nyertes elveszíti a Nyereményhez való jogát. Ebben az esetben a Szervező a soron következő pótnyertes részére adja át a Nyereményt.

6.5 A Szervező kizárja a Játékból azt a Nyertest, akinek a Nyereményt azért nem lehet kézbesíteni, mert az általa megadott személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek. A 5 Játékos / Nyertes téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

6.6 A VALMAR Együttes tagjaival megtartásra kerülő Meet & Greet találkozó időpontjáról és helyszínéről a Szervező értesíti a Nyerteseket, amennyiben a Nyertes nem tud részt venni a Meet & Greet találkozón, úgy abból eredően semminemű igényt vagy követelést nem érvényesíthet, és semminemű kompenzációra nem jogosult. Ha a Nyertesnek a Nyeremény átvétele, vagy a Meet & Greet találkozón való részvétele, vagy a Nyeremény átvétele érdekében utaznia kell, úgy az abból eredő költségek kizárólag a Nyertest terhelik.

7. EGYEBEK

7.1 A Nyereménnyel kapcsolatos esetleges SZJA fizetési kötelezettséget, a nyereményadót a Szervező viseli és fizeti meg. Szervezőt a Nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzata kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

7.2 Amennyiben a Játékos a Tartalom feltöltése közben bezárja a böngésző ablakot vagy ha a kapcsolat bármely okból megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

7.3 Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa, a Játék felhívást visszavonja. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos módon, és azonos nyilvánosságot biztosítva, a www.stabilo.com/szinesszavak oldalon teszi közzé.

7.4 A Játék semmilyen módon nem szponzorált sem a TikTok, sem a Facebook, sem az Instagram által. This promotion is in no way sponsored, endorsed or administrated by or associated with TikTok, Facebook or Instagram. 

 

Adatkezelési tájékoztató a „STABILO SZÍNES SZAVAK” nyereményjátékában résztvevők személyes adatainak kezeléséről

1. Tájékoztatjuk, hogy a Játékszervező által meghirdetett „STABILO Színes Szavak” nyereményjátékra („Játék”) való jelentkezésekor, és azzal összefüggésben felvett személyes adatait a Játékszervező, mint adatkezelő - a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016/679 sz. rendelete („Rendelet”) 13. cikke alapján - a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli.

Az adatkezelő: Személyes adatainak kezelője a STABILO International GmbH Magyarországi Fióktelepe (székhely: 1033 Budapest, Szőlőkert köz 7.; cégjegyzékszám: Cg. 01-17-000801); email: info.hu@stabilo.com; weblap: www.stabilo.com/hu/) – „Adatkezelő”)

Adatvédelmi tisztviselő: Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselője: Sebastian Meyer, így adatvédelmi kérdésekben őt közvetlenül megkeresheti (cím: 1033 Budapest, Szőlőkert köz 7. vagy Schwanweg 1, 90562 Heroldsberg, Németország; email: Datenschutz@schwan-stabilo.com).

Az adatkezelés célja: a Játékos játékban történő részvételének, a meghirdetett nyeremények megnyerésének és kézbesítésének, illetve átvételének lehetővé tétele, valamint az Adatkezelő (mint a Játék szervezője) adózási és egyéb jogszabályi kötelezettségeinek teljesítése.

A Játék során kezelt személyes adatok köre:

Valamennyi Játékos esetében:

a) a Játékos TikTok profilneve és profilképe,

b) a Játékos által a Játékban feltöltött videó, Tartalom („pályamű”).

A nyertesek és pótnyertesek (a továbbiakban együttesen: “Nyertesek”) tekintetében az Adatkezelő az alábbi személyes adatokat is bekéri a Nyertesek azonosítása, a velük való kapcsolattartás, a nyeremények kézbesítése, valamint a nyereményadó bevallási kötelezettség teljesítéséhez, illetve a nyeremény bizonylatolása jogszerűségének igazolása céljából:

c) a Nyertes teljes (személyi okmányokban szereplő) neve;

d) a Nyertes lakhelye, illetve az általa megadott kézbesítési cím,

e) email cím és a Nyertes születési dátuma,

f) telefonszám– amennyiben a Nyertes kapcsolattartás céljából önként megadja; ennek megadása azonban nem feltétele sem a Játékban való részvételnek, sem a Nyeremény átvételének.

Az adatszolgáltatás elmaradásának jogkövetkezményei és a hozzájáruláson alapuló adatok köre:

Amennyiben a Nyertes nem bocsátja rendelkezésre a fenti c) d) és e) alpontokban megjelölt adatokat, úgy elveszíti a Nyereményre való jogosultságát. A telefonszám megadása viszont nem kötelező, ennek elmaradása nem érinti a Nyereményre való jogosultságot. A Nyertes a telefonszámának kezeléséhez adott hozzájárulást jogosult bármikor, indoklás nélkül visszavonni az Adatkezelő e-mail címére küldött elektronikus levélben, vagy az Adatkezelő postai címére megküldött írásbeli nyilatkozatban. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a Nyertes Nyereményhez való jogát, sem a Nyertes egyéb jogait; a hozzájárulás visszavonása semmilyen hátrányos következménnyel nem jár a Nyertesre nézve, azonban a hozzájárulás visszavonása nem teszi a visszavonás előtti adatkezelést érvénytelenné.

Az adatkezelés jogalapja:

• A Játékosok a) és b) pontban megadott adatait, valamint a Nyeremény átadásához, a Nyertes(ek) személyazonosságának és cselekvőképességének megállapításához, valamint a Nyereményről való értesítéshez szükséges c) d) és e) pontokban megjelölt adatokat az Adatkezelő a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján, vagyis szerződés teljesítése, illetve szerződés előkészítése céljából kezeli;

• az e) pontbeli adat, vagyis a Nyertes(ek) telefonszáma tekintetében az adatkezelés jogalapja az Érintettnek (Nyertesnek) a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulása.

A személyes adatok (továbbításának) címzettjei, adatfeldolgozók: Az Adatkezelő a kezelt személyes adatokat az alábbi címzettek részére továbbíthatja, illetve az alábbi adatfeldolgozók rendelkezhetnek az adatokhoz hozzáféréssel:

• A New Land Media Kft. (székhely: 1025 Budapest, Felső Zöldmáli út 72.; cégjegyzékszám: 01-09-176515) adatfeldolgozóként az Adatkezelő részére nyújtott médiaügynökségi tevékenysége során hozzáférhet személyes adatokhoz a Játék lebonyolításában történő közreműködése körében.

• Az Adatkezelő adatfeldolgozóként igénybe veszi a GLS General Logistics Systems Hungary Kft. szolgáltatását a nyeremények kézbesítése során.

• Az Adatkezelő azt az információt, hogy a Nyertes a nyert, a Nyertes pályaműve alatti kommentben nyilvánosan közzéteszi, továbbá jogosult a www.stabilo.com/szinesszavak internetes oldalon a nyilvánosság részére elérhetővé tenni.

• A nyereményadó bevallásához és megfizetéséhez szükséges személyes adatokat az Adatkezelő a NAV, illetve egyéb jogszabályban meghatározott hatóságok részére továbbíthatja.

• Az Adatkezelő részére a székhelyen (Heroldsberg) végeznek informatikai és rendszergazdai tevékenységet.

• Fentieken felül az Adatkezelő az általa – a Játék céljából - kezelt személyes adatokat más címzettek, illetve más harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé, ide nem értve a jogszabály alapján történő kötelező adattovábbításokat, valamint az esetleges bírósági vagy hatósági eljárásokat.

Adattovábbítás az EU-n kívül: Az Adatkezelő a személyes adatokat Európai Unión kívüli harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítja, azonban a TikTok-on közzétett Tartalmakért, pályaművekért, és adatkezeléséért nem felel, így azért sem, hogy a TikTok harmadik országból is elérhető. Az Adatkezelő adatkezelésével kapcsolatban további általános információkat a www.stabilo.com/hu/adatvedelem/ oldalon találhat.

2. Kiegészítő tájékoztatás a Rendelet 13. cikk (2) bekezdése alapján

A személyes adatok tárolásának időtartama:

(i) Az Érintett (Játékos/Nyertes) a Nyeremény kézbesítéséig tiltakozhat adatainak kezelése ellen, ez esetben az Adatkezelő a Játék céljából történő adatkezelést megszünteti, mely az Érintett Játékban való részvételének megszűnését eredményezi (azaz a Játékból kizárásra kerül, és a Nyereményre való jogosultságát is elveszíti).

(ii) Az Adatkezelő a Játék céljából kezelt személyes adatokat a Játék időtartama alatt tárolja és kezeli; az Adatkezelő valamennyi nyeremény Nyertesek általi átvételét követő 30 (harminc) napon belül a Játék céljából történő adatkezelést – a (iii) és (iv) pontban pontban foglalt adatokat ide nem értve – megszüntetni.

(iii) Az Adatkezelő 5 (öt) évig megőrzi a Nyeremény kézbesítésének GLS Hungary Kft. általi igazolását, valamint annak igazolását, hogy a VALMAR Együttes tagjaival a Meet & Greet találkozón való részvételt a Nyertesnek felajánlotta vagy annak igazolását, hogy a Nyertes azon részt vett.

(iv) Az Adatkezelő a Nyertes(ek) azon személyes adatait a Nyeremény átvételét követő 8 (nyolc) évig őrzi meg, amelyek a nyereményadó bevallásának és megfizetésének, illetve a bizonylati rend jogszerűségének ellenőrzéséhez szükségesek.

Tájékoztatás az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogairól: Ön, mint az Adatkezelő által kezelt személyes adatok jogosultja kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, – a Rendelet 17. cikkében meghatározott esetekben és kivételekkel – kérheti az adatok törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint megilleti a Rendelet 20. cikkében meghatározott ún. adathordozhatósághoz való jog.

Felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga: Személyes adatai kezelésével kapcsolatban panaszt nyújthat be az illetékes felügyeleti hatósághoz:

A Felügyeleti Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. Postai cím: 1363 Budapest, Pf. 9. Telefonszám: 06 1/391-1400 Telefax: 06 1/391-1410 Honlap: www.naih.hu

A személyes adatok forrása: Az Adatkezelő az adatkezelés során a Játékos/Nyertes által 9 rendelkezésre bocsátott személyes adatokat kezeli, valamint a Játékos TikTok profilján elérhető nevet és profilképet.

Profilalkotás és automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatal: Az Adatkezelő nem hoz kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló olyan döntést, melynek hatálya kiterjedne az Érintettre avagy reá nézve joghatással járna.

Sorry, but your browser is really old.

Try to update it or use a different one. Thanks!