Skip to main content
Suche schließen

 

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ ÚDAJŮ PRO SOUTĚŽÍCÍ

 

STABILO International GmbH Prohlášení o ochraně osobních údajů v rámci soutěží

Společnost STABILO International GmbH se pevně zavázala k ochraně údajů. Proto se samozřejmě přísně řídíme právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů, zejména obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR – General Data Protection Regulation), německým zákonem o ochraně údajů (BDSG – German Data Protection Act) a německým zákonem o telekomunikačních médiích (TMG – Deutsche Telemedia Act), a děláme vše pro zajištění ochrany Vašich osobních údajů. Navíc je pro nás důležité, abyste vždy věděli, jaké údaje uchováváme a jak je používáme. Věnujte prosím chvilku přečtení následujícího textu, který Vás informuje o tom, jakým způsobem zpracováváme Vaše údaje v rámci soutěží. Vyhrazujeme si právo čas od času revidovat obsah tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů v rámci soutěží, a to zejména k jeho adaptaci na nová právní ustanovení a technický rozvoj, abychom mohli ochranu údajů zabezpečit také do budoucna. Doporučujeme proto pravidelně brát na vědomí naše informace a poznámky týkající se zpracování údajů.

 

1.    Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je: STABILO International GmbH, Schwanweg 1 – 90562 Heroldsberg, Germany (dále “STABILO”).

 

2.    Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Náš pověřenec pro ochranu osobních údajů je: Mr. Sebastian Meyer, Schwanweg 1 – 90562 Heroldsberg, Germany. V případě jakýchkoli dotazů ohledně Prohlášení o ochraně osobních údajů, kontaktuje prosím našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na e-mailové adrese: Datenschutz@schwan-stabilo.com.

 

3.    Zpracování údajů v rámci soutěží

Osobní údaje účastníka soutěže (např. jméno, příjmení, uživatelské jméno, e-mail, adresa a stát) se shromažďují pouze pro účely související s vyhlášením soutěže a k informování účastníka, že byl vybrán jako výherce. V případě odeslání výhry budeme potřebovat adresu výherce. Dále můžeme požádat o doklad vaší totožnosti pro ověření věku. Osobní údaje jsou shromažďovány pouze tehdy, kdy nám tyto údaje poskytnete. Můžete se rozhodnout, zda nám tyto údaje chcete poskytnout, nebo ne. Bez poskytnutí určitých osobních údajů se nelze zúčastnit soutěže. Osobní údaje obvykle nelze poskytnout třetím stranám. Nicméně, abychom mohli zpracovávat poštu a jiné technické příkazy související se soutěží a zasláním cen, můžeme využít určité poskytovatele služeb, kteří by mohli získat informace o určitých osobních údajích účastníků. Prosím, vezměte na vědomí, že v takovém případě vybíráme poskytovatele služeb s maximální péčí a uzavíráme závazné smlouvy týkající se zpracování osobních údajů.

Právním základem pro zpracování Vašich údajů při registraci a v průběhu soutěže je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, tj. zpracování osobních údajů je nutné pro plnění smlouvy, kde je subjekt údajů jednou ze smluvních stran.

 

4.    Práva subjektu údajů

Z GDPR pro Vás jako pro subjekt údajů vyplývají následující práva, pokud jde o zpracování Vašich osobních údajů:

 

4.1.    Právo na přístup k osobním údajům

Podle článku 15 GDPR můžete požadovat informace o Vašich osobních údajích námi zpracovávaných. Zejména můžete požadovat informace o zdroji údajů, pokud nejsou získány od Vás jakožto subjektu údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců těchto údajů a stejně tak o účelech zpracování.

 

4.2.    Právo vznést námitku

Podle článku 21 GDPR můžete, pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na článku 6 odst. 1 písm. e) GDPR (tj. zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce), nebo článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR (zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany), k tomuto zpracování vznést do budoucna kdykoliv námitky, a to z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace. Pokud se Vaše osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, máte právo vznést námitku proti tomuto zpracování kdykoliv a bez uvedení důvodu. Učinit tak můžete na e-mailové adrese: info@stabilo.com nebo v dopise: STABILO International GmbH, Schwanweg 1 – 90562 Heroldsberg, Germany.

 

4.3.    Právo na opravu

Podle článku 16 GDPR můžete požadovat bez zbytečného odkladu opravu nepřesných osobních údajů nebo doplnění Vašich neúplných osobních údajů námi zpracovávaných.

 

4.4.    Právo na výmaz nebo na omezení zpracování

Je-li dán některý z důvodů uvedených v článku 17 GDPR, můžete požadovat výmaz Vašich osobních údajů. Osobní údaje jsou většinou odstraněny během 7 pracovních dnů od Vaší žádosti. Jakákoliv retenční doba (tj. doba uchovávání) vyžadovaná právními předpisy zůstává nedotčena. Pokud Vaše údaje nemohou být vlivem této retenční doby vymazány, může být aplikována pouze restrikce zpracování ve smyslu článku 18 GDPR. Po výmazu Vašich osobních údajů nemáte právo požadovat od správce přístup k osobním údajům.

 

4.5.    Právo na přenositelnost údajů

Podle článku 20 GDPR můžete požadovat zaslání Vašich osobních údajů, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, nebo můžete požádat o převod osobních údajů na jiného správce, pokud to bude možné s patřičnými technickými prostředky.

 

4.6.    Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

Podle článku 7 odst. 3 GDPR můžete kdykoli odvolat Vámi udělený souhlas, je-li zpracování Vašich osobních údajů založeno na Vašem souhlasu. V důsledku toho nebudeme moci v budoucnu pokračovat ve zpracování Vašich osobních údajů. V tomto případě nebudete moci v plném rozsahu využívat online servis naší společnosti.

 

4.7.    Uplatňování příslušných práv

Chcete-li uplatnit výše uvedená práva, kontaktujte nás na adrese: instagram@stabilo.com nebo na adrese: STABILO International GmbH, Schwanweg 1 – 90562 Heroldsberg, Germany. Vaše osobní údaje (tj. Váš e-mail, jméno, příjmení, telefonní číslo, případně adresa) budou využity k zodpovězení Vašich otázek nebo k reakci na Váš požadavek. Tyto údaje budou odstraněny, pokud již nebude nutné je uchovávat; v případě zákonné retenční doby může být zpracování osobních údajů pouze limitováno.


5.    Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Podle čl. 77 GDPR máte právo podat stížnost u dozorového úřadu. Zpravidla se můžete obrátit na dozorový úřad v členském státě Vašeho obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, v němž se nachází centrála naší společnosti. V České republice je tímto dozorovým úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze.

 

 

 

Sorry, but your browser is really old.

Try to update it or use a different one. Thanks!